Fundacja Aktywizacja poszukuje osób chcących wziąć udział w projekcie „Job Mobility”

Fundacja Aktywizacja poszukuje osób chcących wziąć udział w projekcie "Job Mobility"

Fundacja Aktywizacja w partnerstwie z Fundacją RA i DO Międzynarodowe Centrum Wsparcia Młodzieży i Dorosłych, Fundacją CEMEA del Mezzogiorno oraz z Fundacją Solidarity Tracks realizuje projekt „Job Mobility”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy Mobilności Ponadnarodowej.
Projekt daje możliwość:
• doskonalenia swoich kompetencji zawodowych podczas dwumiesięcznego stażu zagranicznego,
• podniesienia własnych umiejętności językowych (uczestnicy/-czki projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w kursie języka angielskiego przed wyjazdem na zagraniczny staż),
• rozwoju własnych kompetencji miękkich w zakresie: umiejętności radzenia sobie ze stresem i sytuacjami konfliktowymi, pewności siebie, samooceny, pracy w grupie,
• nabycia wiedzy w aspekcie międzykulturowym – nabycia wiedzy o kraju, w którym odbędzie się staż, panujących tam zwyczajach, miejscu stażu itd.
• profesjonalnego wsparcia po powrocie do kraju, mającego na celu integrację z rynkiem pracy lub edukacji.
Jeśli jesteś zainteresowany/-a wzięciem udziału w projekcie oraz spełniasz poniższe wymagania – zgłoś się do odpowiedniego oddziału Fundacji Aktywizacja.
Od kandydatów oczekujemy:
• wiek: 18 – 35 lat,
• miejsce zamieszkania: województwo mazowieckie, lubelskie
• osoby pozostające bez pracy,
• osoby nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym,
• osoby nie szkolące się (w okresie ostatnich 4 tygodni przed przystąpieniem do projektu),
• osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi, wydane przez lekarza orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia poświadczająca stan zdrowia.
Rekrutację uczestników/-czek z województwa mazowieckiego i lubelskiego prowadzi Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Warszawie.

Kontakt:

Oddział Fundacji Aktywizacja
ul. Narbutta 49/51, 02-592 Warszawa
tel. 225654879
warszawa@idn.org.pl
http://jobmobility.pl

Kategoria: