Gmina Wołomin wspiera akcje społeczne

Gmina Wołomin wspiera akcje społeczne

Czy w czasach, kiedy miasta dążą do jak najszybszego rozwoju urbanistycznego i poprawy ekonomicznego aspektu życia mieszkańców, pamiętamy o najsłabszych i potrzebujących?

W odniesieniu do gminy Wołomin możemy odpowiedzieć na to pytanie stanowczym – tak. W naszej gminie, wdrożone zostały liczne działania w zakresie wyrównywania szans i likwidowania przeszkód hamujących rozwój najbardziej potrzebujących. Świadomość tego, że największym zagrożeniem dla postępu społecznego są pułapki bezrobocia, ubóstwa, patologii i braków w edukacji sprawia, że na akcje społeczne przeznaczane są, w naszej gminie, coraz większe fundusze.

Z szeregu zadań, zaplanowanych na 2018 rok, warto wymienić następujące:

  • Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi. Jest to cel, na który gmina słusznie przeznacza coraz większe środki. Obecnie jest to 65 000,00 złotych – kwota dofinansowania tego zadania wzrosła w stosunku do lat poprzednich o 50%.
  • Integracja i aktywizacja osób niepełnosprawnych. Nie możemy dopuścić do izolacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, dlatego gmina Wołomin przeznaczy w tym roku 80 000,00 złotych na dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach.
  • Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Jednostka wsparcia dziennego powstała w Duczkach, uczęszcza do niej 20 dzieci, kwota jaką gmina dofinansuje funkcjonowanie tej placówki w tym roku to 40 000,00 złotych.
  • Dofinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 będące wsparciem dla mam powracających do pracy. Kwotą w wysokości 250,00 zł zostaną wsparte dzieci nie posiadające Karty Dużej Rodziny. Dzieci z rodzin objętych Kartą zostaną dofinansowane kwotą 300,00 zł. Łącznie w 2018 roku tego rodzaju pomocą zostanie objętych 48 dzieci.

Gmina Wołomin udzieliła także dofinansowania do organizacji wyjazdów w czasie ferii zimowych w 2018 roku dla:

  1. Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego – dotacja w kwocie 9 900,00 złotych.
  2. Klubu Karate Kyokushin Wołomin – dotacja w kwocie 4 000,00 złotych.
  3. Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Społecznej „Nie daj się nudzie” – dotacja w kwocie 9 900,00 złotych.

W sumie z dofinansowania wyjazdów na ferie zimowe skorzysta łącznie 76 dzieci z gminy Wołomin.

Kategoria: