Gospodarka odpadami w gminie – relacja ze spotkania z mec. Kiełbusem

Gospodarka odpadami w gminie - relacja ze spotkania z mec. Kiełbusem

30 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Wołominie odbyło się spotkanie w sprawie gospodarki odpadami na terenie naszej gminy. Tematem spotkania była ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku z dnia 6 września 2019 r. Zmiany w prawie, które wprowadza znowelizowana ustawa przedstawił zebranym mecenas Maciej Kiełbus z Ziemski&Partners Kancelaria Prawna, specjalista m.in. w dziedzinie procedur administracyjnych, tworzenia aktów prawa miejscowego oraz gospodarki odpadami. W spotkaniu wzięli udział radni Rady Miejskiej, sołtysi, przewodniczący rad osiedlowych, przedstawiciele wspólnot i osiedli mieszkaniowych.

Osią spotkania i najważniejszą informacją w ramach zmieniającego się prawa jest wprowadzenie systemowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Dotychczasowe zasady umożliwiały zadeklarowanie selektywnej zbiórki, co wiązało się z niższą opłatą. Po wejściu w życie nowych przepisów nie będzie już możliwości wyboru. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów obejmie wszystkich. Co więcej – jeżeli firma odbierająca odpady stwierdzi, że ten obowiązek nie jest realizowany, gmina zobowiązana będzie wydać decyzję i naliczyć opłatę podwyższoną, która może wynieść od dwu do czterokrotności podstawowej stawki (jak wskazuje ustawa).

Na dostosowanie gminnych systemów gospodarki odpadami do nowych przepisów przewidziany jest przez ustawodawcę czas 12 miesięcy – gminy czeka więc rok wytężonej pracy dostosowywania rozwiązań w sposób jak najbardziej przemyślany i sprawny.

Podczas spotkania poruszono wiele kluczowych kwestii dotyczących nowych przepisów. Kilka z nich zasługuje na szczególne podkreślenie.

Ustawa wprowadza nowe poziomy odzysku i recyklingu, do osiągnięcia których zobowiązana będzie każda gmina w Polsce pod groźbą kar finansowych. Nałożenie takiej kary oczywiście odczujemy wszyscy jako mieszkańcy. Celem uniknięcia tego rodzaju nieprzyjemności, na terenie gminy rozpocznie się niebawem, kampania informacyjno-edukacyjna, której celem będzie z jednej strony poinformowanie o obowiązku segregowania odpadów a z drugiej wyrobienie ekologicznej świadomości i dobrych nawyków związanych z segregacją.

Ustawa reguluje wiele aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie – m.in. usuwa regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych i podział na regiony (w myśl starych przepisów Mazowsze jest podzielone przez Sejmik Wojewódzki na regiony, w ramach których odbywa się zagospodarowanie odpadów), uściśla zasady zbierania odpadów przez Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów, przewiduje (w ramach wypracowanych rozwiązań systemowych) ulgi za kompostowanie bioodpadów w domkach jednorodzinnych.

Szczególną rolę w tej nowej „rewolucji śmieciowej” będą odgrywać wspólnoty mieszkaniowe i zarządy osiedli. To na tych podmiotach w myśl przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spoczywa obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarnym i technicznym. Obowiązkiem zarządców nieruchomości jest także zapewnienie miejsca dla tych pojemników. Już na tym wstępnym etapie nie brakuje dobrych przykładów, np. Osiedla Gwarek, które już dziś posiada zamykaną i monitorowaną altanę śmietnikową, dostępną tylko dla mieszkańców.

Przed Radą Miejską, wspólnotami mieszkaniowymi, zarządami spółek zaangażowanych w gospodarowanie odpadami komunalnymi dużo pracy. Pozytywny odbiór spotkania, przeprowadzona merytoryczna dyskusja i żywe zainteresowanie zebranych, wyrażające się choćby w formie zadawania celnych pytań pozwalają z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość i wspólną pracę nad jak najkorzystniejszym dla wszystkich wdrożeniem nowych przepisów.

Kategoria: