Informacja dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Informacja dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Pragniemy poinformować, że z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ze zm.) wznowiony został bieg terminów zawieszonych na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.).

W związku z powyższym informujemy, że:
1. Wyłożenie do publicznego wglądu:
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy Al. Niepodległości w Wołominie etap II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obwieszczenie z dnia 5 lutego 2020 r.), projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum Duczek w gminie Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (obwieszczenie z dnia 5 lutego 2020 r.) projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z  prognozą oddziaływania na środowisko (obwieszczenie z dnia 5 lutego 2020 r.), ZAKOŃCZY SIĘ W DNIU 27 MAJA 2020 R.

1. Termin składania uwag do ww. projektów planów miejscowych oraz uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. ww. projektów planów UPŁYWA 10 CZERWCA 2020 R.

Zgodnie z art. 18 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.): (1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

2. Termin składania uwag do ww. projektu studium uwag i wniosków w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dot. ww. projektu studium UPŁYWA 17 CZERWCA 2020 R.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi dotyczące tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz.346 ze zm.): (1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo (2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: (1) pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, (2) ustnie do protokołu oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: „wu@wolomin.org.pl” – z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Pobierz:

informacja wznowienie terminów

Kategoria: