Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” i przedłużeniu terminu ankietyzacji

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji

Informacja o przystąpieniu do prac nad opracowaniem projektu "Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030" i przedłużeniu terminu ankietyzacji

Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpoczął prace nad opracowaniem projektu „Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2030” zw. dalej PGO WM 2030 wraz z załącznikami.

Głównym celem opracowania jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w polityce ochrony środowiska, w tym wynikających z prawa Unii Europejskiej.

W opracowaniu analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie mazowieckim odpadów, w tym odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów opakowaniowych i odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przywiezionych na jego obszar.

Przedmiotem opracowania będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami prowadzących do realizacji idei cyrkulacyjnego wykorzystania zasobów przy racjonalnym wykorzystaniu i utrzymaniu zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony środowiska.

Dla uwzględnienia w projekcie PGO WM 2030 najbardziej aktualnych informacji obrazujących stan gospodarki odpadami w województwie oraz potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych UMWM prowadzi ankietyzację. Ankiety mogą wypełnić mieszkańcy województwa mazowieckiego, samorządy gminne i powiatowe, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy posiadający instalacje do przetwarzania odpadów na terenie województwa mazowieckiego i inwestorzy planujący budowę, rozbudowę lub modernizację instalacji do przetwarzania odpadów.

Termin ankietyzacji został wydłużony do 31 lipca 2023 r.

Więcej informacji oraz ankiety dostępne są pod adresem: https://mazovia.pl/pl/bip/komunikaty/ruszaja-prace-nad-opracowaniem-wpgo.html

Informacja PGOWM 2030 - przedłużenie terminu ankiety

Kategoria: