Jak to robią w Danii

Jak to robią w Danii

W dniach 12 – 14 lutego br. delegacja samorządowców z Wołomina na czele z zastępcą Burmistrza Łukaszem Markiem odwiedziła swoich odpowiedników spod kopenhaskich gmin Rudersdal, Horsholm oraz Allerod. Gminy te położone są w odległości ok. 20 kilometrów od stolicy Danii i liczą ok. 50 000 tysięcy mieszkańców. Są to więc podobnie jak Wołomin miejsko – wiejskie jednostki administracyjnej o podobnej charakterystyce, wynikającej z bliskości wobec swoich stolic.
Cały program wizyty studyjnej delegacji został opracowany ściśle we współpracy z naszą Ambasadą RP w Kopenhadze. Osobiście w realizację projektu zaangażowała się p. Henryka Mościcka – Dendys, Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny w Królestwie Danii.
Na wstępie wizyty p. Ambasador wydała roboczy lunch z naszą delegacją, podczas którego omówiła specyfikę i funkcjonowanie samorządów duńskich, sytuację gospodarczą kraju urzędowania oraz kwestie związane z polityką ochrony środowiska. Interesowała się również aktywnością gminy Wołomin, szczególnie w kontekście powołania Międzysamorządowego Komitetu do Spraw Upamiętnienia 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku.

Spotkanie z przedstawicielami gmin.

Podczas spotkania z przedstawicielami wcześniej wymienionych gmin koncentrowaliśmy się głównie na temacie gospodarowania odpadami. Trzy gminy duńskie od dawna współpracują ze sobą w tym zakresie. Wynajmują wspólnie jedną firmę prywatną „Norfors” z którą mają podpisaną 5 letnią umowę (na 9, 3 mln Euro) z możliwością przedłużenia kontraktu o dalsze cztery lata. Według naszych gospodarzy – długoletnia współpraca zapewnia stabilizację finansową gmin i przedsiębiorstwa i nie mnoży biurokratycznych procedur typu konieczność ogłaszania corocznych przetargów, jak to ma miejsce w Polsce. Spalane przez firmę śmieci w dużej części zapewniają produkcję dodatkowej energii elektrycznej, wyselekcjonowane zaś odpady są obrabiane i sprzedawane dalej według ofert do kolejnych firm. Co ciekawe dowiedzieliśmy się, że niektóre gminy w Danii nadal w ogóle nie selekcjonują odpadów. Mieszkańcy przeciętnie płacą 430 Euro rocznie za odbiór odpadów według prostej zasady wypełniania zamawianych wcześniej pojemników. Gospodarze z zainteresowaniem obejrzeli prezentację wołomińskiej delegacji dot. gospodarowania odpadami w gminie Wołomin.

„Państwo Zieleni”

13 bm. delegacja odwiedziła w Kopenhadze nowoczesną siedzibę organizacji State of Green (SoG). To wpływowe partnerstwo publiczno – prywatne, którego celem działalności jest kojarzenie duńskich i zewnętrznych podmiotów zainteresowanych współpracą w projektach związanych ze zrównoważonym rozwojem, promowaniem zielonych technologii, wymiany doświadczeń i promowania rozwiązań duńskich w tym zakresie.
Cztery główne wyzwania wytypowane przez gospodarzy to:
Promocja przyszłościowych technologii dot. zrównoważonej energii;
Tworzenie inteligentnych zielonych miast;
Zapewnienie bezpieczeństwa w dostępie do wody (światowym ewenementem jest, że Dania potrafiła od 1970 roku zredukować krajowe zapotrzebowanie na wodę o 40 % ! ).
Kreowanie gospodarki powtarzalnej czyli z powtórnym wykorzystywaniem różnego rodzaju odpadów.
SoG skupia duńskich partnerów o różnym charakterze (np. ministerstwa, miasta, organizacje energetyczne, biznesowe, finansowe, akademickie, usługowe, turystyczne itd.), którzy pragną nawiązywać kontakty międzynarodowe i dzielić się swoimi doświadczeniami z rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Oczywiście w tle pojawia się dobrze rozumiane krzewienie szans biznesowych dla duńskich firm.
Motywem działania SoG jest – jeśli potrzebujesz i szukasz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinach odnawialnej energii, zarządzania, adaptacji do zmian klimatycznych, rozwiązań w przestrzeni miejskich to SoG znajdzie odpowiednich partnerów.
Dzięki tej organizacji sfinalizowano na świecie1500 międzynarodowych projektów w tym 5 w Polsce. Nasi współrozmówcy szczególnie zainteresowani byli funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce. Są otwarci na ew. współpracę z naszą gminą.

Wizyta w przedsiębiorstwie Solum Gruppen

Miejscem kolejnej wizyty wołomińskiej delegacji były zachodnie rubieże Kopenhagi gdzie ulokowała się firma Solum, słynna z opracowania i wprowadzenia w życie technologii AIKAN czyli w pełni zintegrowanego systemu miejskiego wykorzystania bioodpadów w zamkniętym cyklu. Technologia ta jest już wykorzystywana z sukcesami od 15 lat. To unikalny sposób utylizacji odpadów pochodzenia roślinnego i przekształcania ich w metan lub bogate w skład komposty, które sprzedawane są do miast na całym świecie. Metan może być następnie wykorzystany w transporcie miejskim jako podstawa do biopaliwa ale także przy produkcji rolnej. Według przedstawicieli Solum technologia AIKAN może wykorzystać takie odpady jak torby plastikowe, pudełka od pizzy, zużyte ręczniki papierowe, chusteczki czy torebki po herbacie a więc składniki, których nie są w stanie zutylizować inne technologie.

European Energy

Tego samego dnia delegacja wołomińska spotkała się także z przedstawicielem duńskiej firmy European Energy, która realizuje międzynarodowe projekty z dziedziny energii odnawialnej między innymi w postaci budowy nowoczesnych farm wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych. W ostatnim czasie firma ta zbudowała dużą farmę w Polsce w województwie zachodniopomorskim.
Jeszcze w tym tygodniu nasz rozmówca odwiedzi Wołomin, aby zbadać możliwości i warunki realizacji ew. inwestycji w naszej gminie.

Wieczór z historią w Ambasadzie RP w Kopenhadze

W czwartek 13 bm. wieczorem delegacja wołomińska zorganizowała przy współudziale naszej Ambasady wieczór upamiętniający 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Mimo okresu ferii do pięknej siedziby naszej placówki przyszło kilkadziesiąt osób ,w tym sporo młodzieży. Prelekcja wygłoszona przez Burmistrza Ł. Marka oraz prezentacja materiałów filmowych wywołała wzruszenie, szczególnie wśród starszej Polonii. Przedstawiliśmy także działania samorządowego Komitetu do Spraw upamiętnienia Bitwy i rolę gminy Wołomin w jego powołaniu. To była dobra lekcja historii i patriotyzmu dla wszystkich oraz promocja naszego regionu. Po prezentacji p. Ambasador wydała recepcję, podczas której zebrani mieli możliwość kontynuowania rozmów na tematy historyczne.

Spalarnia śmieci ARC

Ostatnim punktem programu wizyty samorządowców była wizyta w nowoczesnej spalarni odpadów ARC w Kopenhadze. Byliśmy pod wrażeniem budynku ARC, na którego spadzistym dachu w kształcie skoczni wybudowano czynny całorocznie zjazd narciarski dla mieszkańców stolicy Danii. Nasza wizyta wewnątrz spalarni była możliwa do przeprowadzenia w zapowiedzianym krótkim okresie czasu dzięki uprzejmości i działaniom naszej Ambasady. W normalnym trybie trzeba czekać na wyznaczenie terminu wizyty ok. 2 miesięcy.
Dzięki tej spalarni 667 000 mieszkańców Kopenhagi zaopatrywana jest w energię cieplną oraz elektryczną. Warte podkreślić, że ARC utylizuje aż 98% odpadów miejskich. Duża część surowca pozyskiwana jest z Wielkiej Brytanii, która eksportuje swoje odpady do ARC. Delegacja wołomińska była pod wrażeniem nowoczesnych rozwiązań wprowadzonych do spalarni i nieprawdopodobnie czystych warunków w jakich pracują zatrudnieni w ogromnym budynku.

Wnioski
Wizyta w Danii wołomińskiej delegacji była znakomitą okazją do nawiązania kontaktów z duńskimi partnerami. Zarówno samorządowcy jak i przedstawiciele biznesu zainteresowani byli polskimi (także w wymiarze lokalnym i regionalnym) doświadczeniami z różnych dziedzin. To była także znakomita okazja do promocji Wołomina zarówno wobec gospodarzy jak i naszej Polonii.
Niewątpliwie wartością dodaną była prezentacja działań samorządowego Komitetu BW 1920.
Możemy zazdrościć Duńczykom mądrzejszego prawa jakie stosowane jest w ich kraju jak i konsekwentne wprowadzanie nowoczesnych, zielonych technologii. Z naszej strony mogliśmy jednak także pochwalić się naszym dorobkiem na przykład w rozwoju miasta, partycypacji społecznej itp.

Kategoria: