Kiedy powstanie droga do S8?

Kiedy powstanie droga do S8?

Mieszkańcy naszej gminy z niecierpliwością czekają na oddanie do użytku węzła „Wołomin”, który połączy drogę wojewódzką (DW) 635 z drogą ekspresową S8. Żeby zapewnić wjazd i zjazd na S8 trzeba dokonać korekty trasy DW 635. Do tej pory nie udało się tego zrobić, ponieważ inwestycja została oprotestowana, przez co nie można było zdobyć wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy.

Stronami, które uczestniczyły w tym postępowaniu od początku było województwo mazowieckie – jako właściciel DW 635 oraz powiat wołomiński, na terenie którego miała przebiegać inwestycja. 18 grudnia 2012 r. zostało podpisane porozumienie w sprawie określenia zasad współpracy i wzajemnych zobowiązań dla realizacji zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od istniejącej drogi wojewódzkiej nr 635 do węzła „Wołomin” na drodze krajowej S-8”. Dokument dokładnie określa za co odpowiada każda ze stron umowy. Podmiotem odpowiedzialnym za wybudowanie inwestycji ze strony województwa jest warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wraz z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW). Po stronie powiatu leżało zlecenie i wykonanie pełnej dokumentacji oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Decyzję środowiskową miała przygotować Gmina Wołomin jako ta, na której terenie przebiegała większa część nowej trasy.

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest konieczne do rozpoczęcia procedury uzyskania większości pozwoleń niezbędnych do wydania zgody na rozpoczęcie budowy. Żeby ją otrzymać konieczne było m.in. przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. 4 czerwca 2014 r. Burmistrz Wołomina wydał stosowne postanowienie (nr. 13/2014) w tej sprawie. Zgodnie z obowiązującym prawem zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Kilka dni po ukazaniu się informacji w BIP zaczęły napływać wnioski od organizacji ekologicznych i osób prywatnych. Wymiana pism trwała przez kilka miesięcy. Porozumienia nie udało się wypracować, w związku z czym rozpoczęła się trwająca blisko 2,5 roku batalia sądowa. Sprawa trafiła kolejno do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO), Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA), a potem aż do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Następnie, zgodnie z obowiązującym prawem musiała przejść tę samą drogę „w dół” – od NSA, przez WSA do SKO. Na każdym etapie obowiązuje 30- dniowy termin na uprawomocnienie wyroku.

20 stycznia 2015 r. SKO utrzymało w mocy zaskarżone postanowienie burmistrza Wołomina. 18 czerwca 2015 r. zostało ono uchylone wyrokiem WSA. NSA oddalił skargę kasacyjną w dniu 21 lipca 2016 r. Ostatni wyrok w SKO zapadł 7 lutego 2017 r.

Równolegle trwało pozyskiwanie opinii i pozwoleń, których uzyskanie jest niezależne od wydania decyzji środowiskowej. Udało się uzyskać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 18 lutego 2015 r. Burmistrz Wołomina zwróciła się też do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) o uzgodnienie warunków realizacji dla budowy nowej drogi. Wymiana kolejnych pism i wprowadzanie wymaganych poprawek trwało kilka miesięcy. Ostatecznie postanowieniem z dnia 26 listopada 2015 r. RDOŚ uzgodniło realizację przedsięwzięcia i określiło warunki dla budowy drogi.

Po podaniu do publicznej wiadomości informacji o uzyskaniu kolejnych pozytywnych opinii dla inwestycji do postępowania ponownie włączyły się organizacje ekologiczne. Towarzystwo na Rzecz Środowiska wniosło o zawieszenie postępowania w związku z toczącym się równolegle postępowaniem przed NSA. 30 marca 2016 r. chęć uczestnictwa na prawach strony w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia zgłosiło również Towarzystwo Ochrony Przyrody z Warszawy. 22 kwietnia 2016 r. taki sam wniosek wpłynął od Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Po wykazaniu, że za dopuszczeniem przemawia interes społeczny i przedstawieniu odpowiednich dokumentów, strony zostały dopuszczone do postępowania.

W ciągu następnych miesięcy udało się wypracować wspólne stanowisko. Prace nad uzyskaniem decyzji środowiskowej zakończyły się w maju 2017 roku. Obecnie trwa kompletowanie pozostałych dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Zadanie to jest realizowane przez Starostwo Powiatowe w Wołominie. Na niektóre z pozwoleń trzeba długo czekać, ponieważ zgodnie z prawem podmiot realizujący inwestycję (w tym przypadku marszałek województwa mazowieckiego) nie może wydawać opinii w sprawach, które go dotyczą. Np. do wydania pozwolenia wodnoprawnego wyznaczono marszałka województwa lubelskiego. To pozwolenie wydano pod koniec grudnia 2017 r.

Z harmonogramu przesłanego przez Biuro Projektów Inżynierii Lądowej z Warszawy, które jest odpowiedzialne za tę inwestycję wynika, że obecnie czekamy na uzyskanie decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) oraz projekt wykonawczy i opracowanie materiałów przetargowych. Gromadzenie i uprawomocnienie dokumentacji powinno zakończyć się do połowy czerwca 2018 r. Następnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu. Jeśli po drodze nie wynikną dodatkowe trudności, wykonawcę drogi poznamy pod koniec wakacji. Pieniądze na budowę zostały zabezpieczone, a władze będą dążyły do jak najszybszego zakończenia inwestycji.

Skrót artykułu ukazał się w marcowym wydaniu informatora “Nasz Wołomin” (2(18)2018).

Kategoria: