Konieczne systemowe zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi

Logo Związek Miast Polskich

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich 15 stycznia 2021 r., które po raz 13. odbyło się online, opiniowano m.in. projekt Ministerstwa Klimatu i Środowiska o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zarząd zapoznał się z rekomendacjami przedstawiciela Związku w Zespole ds. systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ZMP do przedstawionego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. W oparciu o nie, a także o uwagi nadesłane z miast, zostało przygotowane stanowisko w tej sprawie, które Zarząd ZMP przyjął w trybie obiegowym (w załączeniu).

Przedstawiciele miast zasiadający w Zarządzie z satysfakcją przyjęli fakt uwzględnienia przez resort szeregu postulatów środowisk samorządowych dotyczących niezbędnych zmian w tej ustawie, w tym zmian zmierzających do wycofania się z części negatywnych rozwiązań wynikających z uchwalonej wbrew sprzeciwom środowisk samorządowych ustawy z 19 lipca 2019 r. Zaproponowane w projekcie zmiany, chociaż – jak oceniono – zmierzają częściowo w dobrym kierunku, wciąż nie realizują głównych postulatów ZMP. Nieuregulowana pozostaje kwestia Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta oraz niektóre przepisy w innych ustawach. Niezbędna staje się zupełnie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która całościowo i elastycznie ureguluje istotny z punktu widzenia mieszkańców i samorządów obszar, jakim jest zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kilkadziesiąt nowelizacji obecnie obowiązującej ustawy na przestrzeni ostatnich lat sprawia, że wszelkie kolejne będą stanowić rozwiązania doraźne, które nie pozwolą na skuteczne zmierzenie się z narastającymi, realnymi problemami. Związek po raz kolejny zgłosił pełną gotowość do współpracy z ministerstwem przy wypracowaniu rozwiązań systemowych.

Oprócz tego Zarząd Związku wyraził poparcie oraz żądanie jak najszybszego procedowania i przyjęcia przez Sejm kilku senackich projektów ustaw, realizujących ważne postulaty samorządu terytorialnego, które były wielokrotnie podnoszone przez Związek albo wspólnie z nami wypracowane. Negatywnie zaopiniowano projekt Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa, który dotyczy młodzieżowych rad miast (niepotrzebna, populistyczna nadregulacja). Protest przedstawicieli miast członkowskich wzbudził także projekt ustawy o polityce prorodzinnej JST „Samorząd dla Rodziny”, szczególnie w związku z zaproponowaną definicją rodziny, która wyklucza wszelkie nieformalne związki. Samorządowcy z miast wstępnie negatywnie odnieśli się również do projektu rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury ws. określenia taryf, wzory wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Zarząd ZMP przyjął w poczet miast członkowskich Żary. Aktualnie do Związku należą już 334 miasta.

Załącznik:
Stanowisko ZMP – projekt nowelizacji ucpg
Komunikat z posiedzenia Zarządu ZMP 15 stycznia 2021 r.