Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Konsultacje społeczne w sprawie przyszłego przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie

Zapraszamy Państwa do udziału w konsultacjach i wyrażenia Państwa opinii na temat przyszłego przebiegu projektowanej ulicy Krymskiej w Leśniakowiźnie! Na Państwa głosy czekamy od 25 stycznia do 8 lutego.

Droga gminna – ulica Krymska zlokalizowana jest w Leśniakowiźnie, gmina Wołomin, województwo mazowieckie. Zapewnia dojazd do nieruchomości położonych wzdłuż drogi, terenów leśnych oraz oczyszczalni ścieków „KRYM”. Na odcinku od ul. Matarewicza do rejonu oczyszczalni ścieków droga posiada nawierzchnię z płyt betonowych natomiast na pozostałym odcinku jest drogą gruntową. Ulica Krymska od strony zachodniej włącza się na skrzyżowaniu typu T w drogę powiatową nr 4314W (ul. Matarewicza) oraz od strony wschodniej na skrzyżowaniu typu T w drogę powiatową nr 4114W (ul. Kaskrzykiewicza). Ulica Krymska położona jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Można głosować na jeden z czterech wariantów, które prezentujemy poniżej:

Wariant I (linia czerwona) – budowa ul. Krymskiej na odcinku od ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie do ul. Matarewicza w Ossowie.

Wariant II – budowa ul. Krymskiej na odcinku od ul. Watykańskiej w Majdanie do ul. Poligonowej w Leśniakowiźnie i dalej do ul. Matarewicza w Ossowie.

Dodatkowo Wariant II zaproponowany został w trzech przebiegach:

IIA (kolor żółty) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej po zachodnich granicach działek nr 24-41 obr. 02 Leśniakowizna do ul. Watykańskiej w Majdanie, gdzie włącza się na skrzyżowaniu typu T na wysokości działki nr 194/4 obr. 03 Majdan.

IIB (kolor granatowy) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej do rejonu działki nr 27 obr. 02 Leśniakowizna gdzie projektowane jest skrzyżowanie z ul. Szumiącą w Leśniakowiźnie, następnie poprowadzona jest prostopadle do działek nr 28 – 41 obr. 02 Leśniakowizna i włącza się w ul. Watykańską w Majdanie na wysokości drogi położonej na działce nr 220/6 obr. 03 Majdan.

IIC (kolor niebieski) – od ul. Poligonowej droga kieruje się na północny – wschód biegnąc przez tereny leśne i dalej do rejonu działki nr 27 obr. 02 Leśniakowizna gdzie projektowane jest skrzyżowanie z ul. Szumiącą w Leśniakowiźnie, następnie przecina działki nr 35/1 – 43/2 obr. 02 Leśniakowizna, biegnie przy lesie wzdłuż działek nr 46/9 i 46/4 obr. 02 Leśniakowizna i włącza się w ul. Watykańską na wysokości ul. Rubinowej w Majdanie.

Od ul. Matarewicza do ul. Poligonowej wszystkie warianty mają wspólny przebieg.

GŁOSOWUJEMY NA JEDEN Z WARIANTÓW

Konsultacje mają zasięg ogólnogminny. W konsultacjach mogą brać udział:

 1. osoby zamieszkujące na terenie Gminy Wołomin, posiadające czynne prawo wyborcze w wyborach do władz Gminy,

 2. grupy interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji:

 • właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, na których planowany jest jeden z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji;

 • właściciele nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych sąsiadujących z jednym z wariantów realizacji przedmiotowej inwestycji.

Waga głosu obliczana będzie przy zastosowaniu współczynnika mnożenia według następujących zasad:

 • dla właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z wariantów przebiegu drogi – trzykrotnie (oddany głos razy 3);

 • dla właścicieli nieruchomości położonej w odległości do 5 km od jednego z wariantów przebiegu drogi – dwukrotnie (oddany głos razy 2);

 • dla właściciela nieruchomości położonej w odległości powyżej 5 km od jednego z wariantów przebiegu drogi – jednokrotnie (oddany głos razy1).

JAK GŁOSOWAĆ?

Konsultacje zostaną przeprowadzone w szczególności poprzez:

 1. zamieszczenie zagadnień do konsultacji na platformie internetowej do konsultacji społecznych, stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej;

 2. udostępnienie wszystkich informacji merytorycznych dotyczących przedmiotu konsultacji w siedzibie Urzędu Miasta w Wydziale Inwestycji (pokój 206) oraz u Sołtysów wsi Leśniakowizna i Ossów. ;

 3. przekazanie informacji o konsultacjach na tablicach ogłoszeń.

Głosowanie ma formę sondażu w ramach konsultacji społecznych. Na jeden z czterech opisanych powyżej wariantów głosować można w formie:

 1. elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, dostępnego na platformie internetowej do konsultacji społecznych ANKIETA

 2. pisemnej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego w postaci papierowej dostępnego u Sołtysów wsi Leśniakowizna i Ossów, w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie (pokój 206) oraz do pobrania TUTAJ

 3. korespondencji wysłanej pocztą tradycyjną – formularz do pobrania TUTAJ

Zagłosować osobiście będzie można wypełniając formularz konsultacyjny i zgłaszając się z dowodem osobistym do punktu konsultacyjnego w Wydziale Inwestycji Urzędu Miejskiego w Wołominie (pokój 206) w godzinach pracy urzędu. W przypadku oddania głosu za pośrednictwem tradycyjnej poczty o terminie oddania ważnego głosu decyduje data stempla pocztowego. Głosy będą weryfikowane według numerów PESEL oraz adresu zamieszkania osób uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych. Każdy uprawniony do wzięcia udziału w konsultacjach mieszkaniec dysponuje jednym głosem. W przypadku wypełnienia kilku formularzy do głosowania przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. W przypadku wypełniania kilku formularzy papierowych przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana tylko jedna ankieta a wszystkie pozostałe zostaną unieważnione. Lista właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z wariantów przebiegu drogi została określona na podstawie ewidencji gruntów i innych urzędowych rejestrów. Podane dane identyfikacyjne uczestników konsultacji społecznych będą dostępne wyłącznie dla uprawnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie i nie zostaną wykorzystane inaczej niż zgodnie z celem, w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Raport z konsultacji zostanie opublikowany w terminie do 30 dni od daty ich zakończenia na stronie internetowej www.wolomin.org, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołominie. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Gminy Wołomin. Stanowią materiał pomocniczy przy podejmowaniu rozstrzygnięć w sprawach przedmiotu konsultacji. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób.

Wariant I cz.1 – kolor czerwony

WARIANT I cz.2 – kolor czerwony

WARIANT I cz.3 – kolor czerwony

WARIATN IIA – kolor żółty

WARIANT IIB – kolor granatowy i IIC – kolor niebieski

Kategoria: