Metropolia Warszawa chce zwiększenia pomocy dla przedsiębiorców

Metropolia Warszawa chce zwiększenia pomocy dla przedsiębiorców

Podczas zdalnego Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”, które odbyło się 6 kwietnia 2020 roku, przyjęto stanowisko ws. wsparcia firm dotkniętych skutkami wprowadzenia zakazów w związku z koronawirusem.

Treść stanowiska:
„W związku z epidemią koronawirusa musimy mierzyć się z kryzysem o niespotykanej od dziesięcioleci skali, który dotyka wszystkich dziedzin życia i gospodarki. Przedsiębiorcy, których firmy najsilniej odczuwają skutki epidemii toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a pracownicy z wielkim niepokojem patrzą w przyszłość obawiając się utraty miejsc pracy i źródeł dochodu dla rodzin. Tarcza antykryzysowa, czyli opracowany przez rząd RP i już obowiązujący pakiet pomocowy dla firm, jest w opinii wielu przedsiębiorców niewystarczająca. Konieczne są kolejne rozwiązania, które pełniej uwzględnią postulaty i rekomendacje środowiska gospodarczego.

Natychmiastowej pomocy wymaga wiele branż, a zwłaszcza usługi, hotelarstwo, gastronomia i turystyka, transport i logistyka, wybrane dziedziny handlu oraz sektor nieruchomości. Wsparcia potrzebują nie tylko mikroprzedsiębiorcy i MŚP, ale również sektor dużych przedsiębiorstw. Niezbędne są zdecydowane działania, które zapewnią płynność finansową przedsiębiorstwom i ochronią miejsca pracy.

Wyjątkowa sytuacja, w jakiej się znajdujemy wymaga wyjątkowych działań, dlatego w poczuciu współodpowiedzialności za los przedsiębiorców, pracowników, mieszkańców i mieszkanek, jako Stowarzyszenie «Metropolia Warszawa» apelujemy do Pana Premiera o uwzględnienie w dalszych działaniach ratujących polską gospodarkę rekomendacji i postulatów zgłoszonych przez środowiska gospodarcze i wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych.

Główne postulaty środowiska gospodarczego:
• rozszerzenie katalogu wsparcia dla mikroprzedsiębiorców, ale i także dla MŚP oraz dużych firm,
• wydłużenie/przesunięcie na późniejszy termin, wymagań administracyjnych dotyczących obowiązków o charakterze informacyjnym i sprawozdawczym oraz przesunięcie terminu rozliczenia podatku CIT, PIT, podatku u źródła czy podatku od gier w zakresie niewynikającym z dotychczas uchwalonych przepisów,
• wydłużenie/przesunięcie na późniejszy termin, wprowadzenia zmiany stawek VAT oraz nowej struktury JPK do końca 2020 r.,
• wsparcie płynności poprzez uwolnienie środków pieniężnych zgromadzonych na kontach VAT i przyspieszenie zwrotów podatku VAT z deklaracji,
• przesunięcie lub zwolnienie płatności składek ZUS w okresie przestoju dla wszystkich firm,
• całościowe zniesienie opłaty prolongacyjnej,
• podniesienie limitu dostępnych nieoprocentowanych kredytów, gwarancji kredytowych i odroczenie spłaty dotychczasowych zobowiązań kredytowych oraz rat leasingowych,
• zwiększenie poziomu dofinansowania wynagrodzeń w czasie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przy obniżonych obrotach, zmniejszonej skali lub wstrzymaniu działalności firm dla utrzymania zatrudnienia oraz  rozszerzenie katalogu firm, których pracownicy otrzymają dofinansowanie wynagrodzeń,
• przejęcie przez ZUS na okres 6 miesięcy wypłaty zasiłku opiekuńczego lub chorobowego od początku okresu zwolnienia (z uwagi na dużą absencję pracowników, głównie kobiet, na skutek sprawowania opieki nad dziećmi oraz szerokiego zakresu kwarantanny),
• uproszczenie procedury wnioskowania o odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu podatków i składek,
• uznanie procentowego spadku wartości realnie opłaconych w terminie faktur jako podstawy do otrzymania wsparcia,
• umożliwienie pracodawcom określenia zasad wykonywania pracy zdalnej,
• uzupełnienie rozwiązań dotyczących wykonywania lub skutków wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych,
• przedłużenie z mocy prawa ważności dokumentów legalizujących pracę cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
• wprowadzenie dalej idącego niż dotychczas uchwalone mechanizmy pakietu osłonowego dla pracodawców, który realnie ochroni przed likwidacją miejsc pracy. Pakiet powinien uwzględniać instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy, udzielanie wsparcia w formule pomocy de minimis (zwiększenie gwarancji).

MICE oraz podmioty z sektora turystyki:
• jednorazowe lub ratalne bezpośrednie wsparcie finansowe dla firm sektora ze strony budżetu państwa,
• utrzymanie trwających projektów (wydarzenia, wyjazdy) ze strony spółek Skarbu Państwa i przeniesienie ich na inny termin wraz z wcześniejszym zaliczkowaniem oraz bez konieczności powtórnych procesów konkursowych/przetargowych,
• wypracowanie spójnych i precyzyjnych wytycznych dot. kryteriów określających zasady odwoływania imprez masowych,
• ujednolicenie rekomendacji, które destynacje zagraniczne są niebezpieczne dla polskich turystów do komunikatów Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
• zmiana/rozszerzenie ustawy o imprezach turystycznych o obszar imprez B2B,
• podejmowanie nowych zobowiązań wobec sektora (zlecenia, umowy) przy pełnej świadomości sytuacji dot. epidemii COVID-19, tj., możliwości anulacji projektu i pokrycia kosztów z tym związanych,
• zaliczkowanie już w tym momencie projektów zaplanowanych na jesień 2020,
• zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem wycieczek w stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu,
• przeznaczenie stałego miesięcznego budżetu w okresie tej kryzysowej sytuacji na rzecz utrzymania po stronie organizatorów jego zasobów i zespołów w stanie gotowości do realizacji zleceń po zakończeniu tego trudnego czasu.

Branża gastronomiczna:
• zwolnienie z czynszu restauracji działających w lokalach należących do instytucji państwowych oraz wsparcie w zakresie regulacji czynszów w lokalach należących do prywatnych przedsiębiorstw, w tym funduszy inwestycyjnych lub odgórne zamrożenie płatności na określony okres,
• nieoprocentowany kredyt obrotowy z odroczoną datą rozpoczęcia spłat (6 – 12 miesięcy od zakończenia rozporządzenia) – maksymalna wysokość równa miesięcznemu obrotowi brutto lokalu liczona jako średnia z ostatnich 12 miesięcy, lub okresu działalności dla lokali krócej na rynku aniżeli 12 miesięcy,
• ulga w opłatach niezbędnych do prowadzenia działalności – zawieszenie, odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za zezwolenia na sprzedaż detaliczną i hurtową alkoholu. Proponujemy jako zakres minimum – odroczenie płatności II i III raty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do czasu odwołania stanu epidemii lub odstąpienie od pobierania opłaty za korzystanie w 2020 r. z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za okres obowiązywania zakazu prowadzenia działalności gastronomicznej (z wyjątkiem sprzedawania posiłków na wynos).

Branża handlowo-usługowa oraz spożywcza:
• odrzucenie już procedowanych oraz zaprzestanie wdrażania do końca 2020 r. wszelkich planowanych inicjatyw legislacyjnych, które mogą przyczynić się do zwiększenia obciążeń administracyjnych czy też publiczno-prawnych firm, w tym ustawy o promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów,
• rezygnacja z zakazu handlu w niedziele po zakończeniu okresu epidemii,
• przesunięcie podmiotom prowadzącym najem powierzchni handlowych rat spłat kredytów oraz odsetek zaciągniętych na zakup/budowę centrum handlowego o okres zwolnienia z czynszu po stronie najemców.

Branża transportowa:
• abolicja podatkowa, w tym zawieszenie podatku od środków transportu,
• uruchomienie kredytu obrotowego dedykowanego dla branży transportowej,
• skrócenie terminów płatności za usługi transportowe,
• odroczenie terminów płatności za leasingi.

Jako Stowarzyszenie «Metropolia Warszawa» deklarujemy współpracę z rządem i Premierem RP przy opracowywaniu realnego pakietu pomocowego dla polskich przedsiębiorców uwzględniającego postulaty środowiska biznesowego. Wyrażamy również gotowość do wprowadzania kolejnych rozwiązań na szczeblu samorządowym, w ramach możliwości jakie posiadają samorządy, które pomogą firmom przetrwać kryzys.

Źródło: Stowarzyszenie Metropolia Warszawa

Kategoria: