Miejscowy Plan Rewitalizacji – zapraszamy do udziału w konsultacjach

zdjęcie fragmentu miasta z drona z napisem obywatelu weż udział w konsultacjach miejscowego planu rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji funkcjonuje w Wołominie od 2017 roku. Jego celem jest przede wszystkim przywołanie pozytywnych trendów społecznych: zatrzymanie degradacji przestrzeni, dostosowanie funkcji danego obszaru do potrzeb mieszkańców i przedsiębiorców, zatrzymanie negatywnych zjawisk społecznych, zwiększenie aktywności mieszkańców w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Naszym tegorocznym wyzwaniem rewitalizacyjnym jest  opracowanie MIEJSCOWEGO PLANU REWITALIZACJI. Skupimy się na terenie między ulicą Wileńską a torami kolejowymi (na odcinku od ulicy Przejazd po ulicę Legionów). Obszar ten śmiało możemy nazwać „wołomińską starówką”. Jest on bardzo ważny dla historii i tożsamości naszego miasta. Obecnie finalizowana jest przebudowa Centrum Przesiadkowego przy dworcu PKP Wołomin, dlatego powinniśmy, przy użyciu miejscowego planu rewitalizacji, przygotować przyszłe działania porządkujące i inwestycyjne. Planowane działania pozwolą zapobiec degradacji cennej części miasta oraz stworzyć prawidłowe mechanizmy dla działań zarówno inwestorów – właścicieli poszczególnych posesji, jak i samego miasta. Miejscowy plan rewitalizacji powinien być tworzony z Państwa czynnym udziałem.

Czym dokładnie jest miejscowy plan rewitalizacji? To szczególna forma planu zagospodarowania przestrzennego, jaka może być uchwalana dla obszaru rewitalizacji (po uprzednim uchwaleniu gminnego programu rewitalizacji). Opracowanie służy do precyzyjnego określenia sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego w sposób chroniący cechy i składniki cenne, a eliminujący tendencje niepożądane ze względu na interes całej społeczności. MPR może, oprócz regulowania zagospodarowania przestrzennego określać formy korzystania z przestrzeni i moderować profil działalności gospodarczej prowadzonej lokalnie. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego nie ingerują w stan aktualny (patrząc z perspektywy terminu ich wejścia w życie), ale w przyszły. Nie mogą nakazywać rozbiórki danego obiektu budowlanego ani zakazać prowadzenia danej działalności na nieruchomości – mogą jedynie określić to, jakie w przyszłości dany teren powinien mieć przeznaczenie i  zagospodarowanie.

Dziś, poprzez formę konsultacji społecznych chcemy Państwa – mieszkańców Wołomina zapytać: jaka ma być przyszłość wołomińskiej starówki, jak widzicie to miejsce za dziesięć, dwadzieścia lat?

Prosimy o zapoznanie się z INFORMATOREM (bezpośredni link do publikacji, PDF 4 MB), który jest również dostępny w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim.

Najbliższe działania w ramach konsultacji to:

  • 18 czerwca 2021 przekazanie Państwu ankiety dotyczącej diagnozy aktualnego stanu obszaru oraz udostępnienie konspektu inwentaryzacji
  • 28 czerwca 2021 odbędzie się spacer badawczy (godzina i miejsce spotkania zostaną podane w tygodniu poprzedzającym spotkanie)

Planujemy również punkty konsultacyjne w obszarze MPR, oraz spotkania i warsztaty z mieszkańcami. Daty kolejnych spotkań będą podawane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem na kanałach informacyjnych urzędu.

Konsultacje społeczne Miejscowego Planu Rewitalizacji prowadzimy w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”, którego celem jest wsparcie gminy w planowaniu i przeprowadzaniu konsultacji społecznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium przy aktywnym udziale mieszkańców.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie: Przestrzeń dla partycypacji (bezpośredni link do strony).

Projekt realizuje Fundacja Stocznia wspólnie z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju oraz Związkiem Miast Polskich.