Nabór wniosków konkursowych na podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór wniosków konkursowych na podejmowanie działalności gospodarczej

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej informuje, że w dniach od 10.IV.2018 do 23.IV.2018 r. do godz. 16.00 prowadzony będzie nabór wniosków na następujące przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie 1.1.1: INNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA NA RÓWNINIE WOŁOMIŃSKIEJ (GRUPY DEFAWORYZOWANE) – projekty konkursowe. Zakres: § 2 ust 1 pkt. 2 ppkt a), rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.: podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie; Planowana alokacja: 800.000,00 zł., Premia – dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Dla jednej operacji kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł. Wysokość wsparcia: 100% (wypłacana ryczałtowo w dwóch transzach 80% i 20%)

Więcej informacji na stronie Lokalnej Grupy Działania „Równiny Wołomińskiej”.

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” zapewnia bezpłatne doradztwo i pomoc w przygotowaniu wniosku, doradztwo świadczone jest w oparciu o regulamin doradztwa. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze LGD ul. Warszawska 4, 05-240 Tłuszcz od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16.00, telefon (29) 649 18 31, e-mail: biuro@lgdrw.pl. Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu oraz zawierać adres beneficjenta. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada wnioskodawca.

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania “Równiny Wołomińskiej” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.

Kategoria: