Obwieszczenie Burmistrza Wołomina

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOŁOMINA
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy al. Niepodległości w Wołominie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
– projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne – cmentarz we wsi Nowe Grabie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-7/2014 z dnia 29 stycznia 2014 roku, zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXV-50/2017 z dnia 30 marca 2017 r. oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXXVIII-261/2005 z dnia 29 listopada 2005 r., zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Wołominie: Nr XV-29/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI-55/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. i Nr XLI-127/2017 z dnia 7 września 2017 r.,
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu:
1) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy al. Niepodległości w Wołominie – etap I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
2) projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne – cmentarz we wsi Nowe Grabie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
– w dniach od 20 października 2017 r. do 20 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pok. 214,
w godzinach pracy Urzędu.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego rejonu cmentarza przy al. Niepodległości w Wołominie – etap I odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 16.00.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego terenu przeznaczonego pod usługi sakralne – cmentarz we wsi Nowe Grabie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w sali 106 (I piętro) w dniu 6 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego (osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej), może wnieść uwagi do tego projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Wołomina z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. (włącznie). Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Równocześnie na podstawie art. 39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że ww. projekty planów miejscowych podlegają strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym: z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia projektów planów do publicznego wglądu, o którym mowa powyżej. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone do Burmistrza Wołomina w formie: pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013r., poz. 262 ze zm.) na adres: wu@wolomin.org.pl – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 grudnia 2017 r. (włącznie).
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Z up. Burmistrza
Wanda Grygo
Naczelnik Wydziału Urbanistyki

Obwieszczenie do pobrania: OBWIESZCZENIE – cmentarze Nowe Grabie +Wołomin

Plany miejscowe:

mpzp_Nowe Grabie_cmentarz_1000_610x850_20171013-1

mpzp_Nowe Grabie-cmentarz_2017-10-13_oddano

cmentarz_prognoza_Wołomin_etapI

cmentarz-Wołomin etap I rysunek

prognoza Nowe Grabie

MPZP_cmentarz-etap1 Wołomin

Kategoria: