Otwarty konkurs ofert – polityka senioralna

Otwarty konkurs ofert - polityka senioralna

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. można składać oferty konkursowe na dofinansowanie następujących zadań:

1) „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” (wysokość środków publicznych: 1 600 000 zł)

2) „Partycypacja osób starszych w życiu społecznym” (wysokość środków publicznych: 300 000 zł)

3) „Ścieżką edukacyjną w trzeci wiek” (wysokość środków publicznych: 300 000 zł) Wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania, a wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy) nie może być mniejszy niż 20% całkowitych kosztów zadania.

Oferty mogą składać organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie od dnia 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. poprzez generator ofert konkursowych (link)

Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, podpisanie przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (-ów) wymienione w Dziale 2 KRS bądź innym rejestrze lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw, a następnie złożenie potwierdzenia złożenia oferty w zamkniętej kopercie w nieprzekraczalnym terminie 22 marca 2019 r.:

1) osobiście w godzinach: 8.00-16.00 w sekretariacie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 62A, III piętro, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …”;

2) za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Nowogrodzka 62A, 02-002 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert POLITYKA SENIORALNA – zadanie nr …”;

3) za pomocą profilu zaufanego ePUAP.

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: do 21 maja 2019 r. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Polityki Senioralnej Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej pod numerem telefonu (22) 622 42 32 w. 43. Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Organizatora (link).

Kategoria: