Jak pomagamy uzależnionym i ich rodzinom?

Jak pomagamy uzależnionym i ich rodzinom?

Gmina Wołomin podejmuje szeroko zakrojone działania w kierunku zapobiegania uzależnieniom wśród mieszkańców. Są to między innymi letnie i zimowe warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci, które odbyły się w lutym, czerwcu i lipcu bieżącego roku. Oprócz tego na terenie gminy prowadzone są placówki wsparcia dziennego, które zapewniają dzieciom opiekę i wychowanie, pomoc w nauce i odrabianiu lekcji, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań, zajęcia profilaktyczne oraz posiłki.

Na poziomie rozwiązywania problemów alkoholowych już występujących Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje działania mające na celu zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych. Ponadto osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin udzielana jest pomoc psychospołeczna i prawna oraz objęte są działaniami ochronnymi przed przemocą.

W ramach terapii rodzin dotkniętych problemem uzależnień prowadzona jest także grupa terapeutyczna dla Dorosłych Dzieci Alkoholików (DDA). Spotkania odbywają się raz w tygodniu w wymiarze 2,5 godziny i mają na celu pogłębienie zrozumienia w jaki sposób doświadczenia z dzieciństwa wpływają na teraźniejszość oraz budowanie wsparcia i modelowanie prawidłowych relacji międzyludzkich.

Raz w tygodniu w wymiarze 3 godzin spotyka się także grupa edukacyjno-korekcyjna dla osób stosujących przemoc. Jej celem jest zmiana zachowań i postaw typu przemocowego na rzecz postaw prawidłowych, przekazanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, redukcja zachowań agresywnych.

Inne działania Gminy w ramach programu profilaktyki uzależnień to prowadzenie edukacji publicznej na temat działania alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz ryzyka szkód wynikających z ich używania, objęcie superwizją programu lecznictwa odwykowego oraz szkolenia dla osób pracujących z osobami uzależnionymi.

Kategoria: