Powstaje park przy Muzeum im. Nałkowskich w Wołominie

Powstaje park przy Muzeum im. Nałkowskich w Wołominie

Na działce przy DW nr 634 przy Muzeum im. Nałkowskich w Wołominie rozpoczęły się prace, związane z budową Parku przy muzeum. Ogrodzenie terenu budowy wynika z przepisów prawa, decyzji pozwolenia na budowę, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym, ochronie mienia i terenu budowy.
W dniu 25.06.2017 r. podpisano umowę z firmą – Remondis Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-981, ul. Zawodzie 16, wyłonioną z przetargu nieograniczonego na: Budowę Parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na terenie działek nr ew. 72, 83, 40, 82 z obrębu 27 w Wołominie, przy ul. Nałkowskiego 17 wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie.
W ramach przedmiotu umowy wykonawca musi:
wykonać:
1) budowę i przebudowę wewnętrznych ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącymi murami oporowymi, schodami terenowymi, placami, budową ogródków dydaktycznych wraz z towarzyszącymi ścieżkami i elementami małej architektury;
2) budowę pomostów towarzyszących zbiornikowi wodnemu;
3) budowę pochylni dla niepełnosprawnych;
4) budowę pawilonów pow. zabudowy – 54,99 m2, pow. użytkowa – 29,00 m2, kubatura – 166,00 m3;
5) budowę placu zabaw dla dzieci i młodzieży;
6) budowę parkowych obiektów małej architektury: siedzisk, koszy, tablic informacyjnych i dydaktycznych, barierek;
7) budowę towarzyszącej infrastruktury inżynieryjnej: sieci i przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznego, budowę oświetlenia parkowego;
8) budowę placu parkingowego i miejsc postojowych dla niepełnosprawnych;
9) budowę ogrodzenia parkowego wraz z wejściami i wjazdami;
10) budowę zjazdu;
oraz
11) rozbiórki:
a) rozbiórkę nawierzchni wraz z krawężnikami;
b) rozbiórkę części murków oporowych (bez fragmentu murku oporowego po północnej stronie muzeum);
c) rozbiórkę schodów;
d) rozbiórkę części ogrodzenia wzdłuż północnej i południowej granicy działki ew. nr 72 obr. 27 Wołomin;
e) demontaż słupów elektroenergetycznych nn w ramach inwestycji pn. Budowa parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie na działkach ew. nr 40, 72, 82, 83 z obrębu 27 w Wołominie przy ul. Nałkowskiego 17, a także:
12) zakup i montaż 4 kamer monitoringu wraz z kompletnym osprzętem, umożliwiającym monitorowanie terenu parku;
13) usunięcie drzew;
14) przesadzenie drzew;
15) nasadzenia: wprowadzenie strefy buforowej od strony ul. 1-go Maja w postaci rzędowych nasadzeń ozdobnych drzew owocowych, wprowadzenie wielkopowierzchniowych łąk kwietnych między ul. 1-go Maja, a budynkiem muzeum, nawadnianych systemowo trawników rekreacyjnych wokół zbiornika retencyjnego oraz dekoracyjnych nasadzeń bylin i krzewów na skarpie wschodniej, przy parkingu, pawilonie i wiacie. Na tarasach ziemnych przed wejściem do budynku muzeum przewiduje się bujne nasadzenia bylin, a na skarpie po zachodniej stronie bylinowy ogród dydaktyczny.
Ponadto:
16) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach, dokonać niezbędnych inwentaryzacji geodezyjnych, przeszkolić personel eksploatacyjno – konserwatorski użytkownika w zakresie budowy urządzeń, kontroli ich pracy, elementów sterowania zapewniających bezpieczeństwo, zapoznać personel z niezbędnymi procedurami w przypadku zagrożeń lub awarii itp. ;
17) opracować instrukcję p.poż obiektu oraz wyposażyć w podręczny sprzęt p.poż. i oznakować;
18) dokonać niezbędnych prób technicznych wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, wykonać rozruch technologiczny, protokólarnie przekazać przedmiot umowy do eksploatacji z czynnym udziałem przedstawicieli Zamawiającego;
19) Wykonawca w imieniu Zamawiającego dla wybudowanego parku wraz z w/w infrastrukturą towarzysząca ma uzyskać decyzję pozwolenia na użytkowanie w terminie do 30.09.2018 r.

Czas realizacji umowy: do dnia 30.09.2018 r.
Wartość umowy: 4.783.967,35 zł
Wysokość dofinansowania:
Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020.

 

Kategoria: