Program Ochrony Środowiska – konsultacje społeczne

Program Ochrony Środowiska - konsultacje społeczne

Zarządzeniem nr 164/2019 z dnia 28 maja 2019 r. Burmistrz Wołomina ogłosił przeprowadzenie konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołomin na lata 2018-2020
z perspektywą do 2024 roku. Celem konsultacji jest zebranie uwag i propozycji dotyczących projektu Programu Ochrony Środowiska. Konsultacje przeprowadzone są w formie:

  • pisemnego zbierania uwag, w tym elektronicznego pod adresem um@wolomin.org.pl;
  • zbierania uwag ustnych podczas spotkań indywidualnych w godzinach pracy Urzędu.

Z projektem ww. Programu Ochrony Środowiska można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wołominie, III piętro  pokój 306.

Projekt można przeczytać również w formie elektronicznej (pdf) – POŚ projekt

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Wszystkie zgłoszone w czasie trwania konsultacji uwagi oraz wnioski zostaną poddane merytorycznej analizie oraz zostaną rozpatrzone pod względem możliwości ich uwzględnienia w ostatecznej wersji dokumentu.

Konsultacje społeczne trwają od 31 maja do 21 czerwca 2019r.

Kategoria: