Rozporządzenia dotyczące ruchu międzynarodowego

Rozporządzenia dotyczące ruchu międzynarodowego

Od niedzieli 15 marca br. zostają wprowadzone ograniczenia na drogowych, morskich i lotniczych przejściach granicznych. Do Polski będą mogli wjechać: obywatele Polski, a także obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju. Do Polski wjadą także cudzoziemcy mający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji oraz członkowie ich rodzin. Wpuszczani będą także cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także mający zezwolenie na pracę, poświadczenie od pracodawcy, to jest prawo do pracy w Polsce.

W uzasadnionych przypadkach komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody komendanta głównego Straży Granicznej może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium RP, w trybie określonym w ustawie z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Granicę RP będą mogli przekroczyć także ci cudzoziemcy, którzy „którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów”, czyli na przykład kierowcy ciężarówek.

Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia rozporządzeń oraz listę przejść, na których będą obowiązywały ograniczenia lub kontrole.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazów w ruchu lotniczym z dn. 13.03.2020 wprowadza zakaz wykonywania lądowania w portach lotniczych Rzeczypospolitej Polskiej międzynarodowych lotów przewożących pasażerów z wyjątkiem lotów:
1) przewożących obywateli polskich powracających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów
2) wykonujących loty w celu obrony przed skutkami klęsk żywiołowych oraz ratowania życia lub zdrowia ludzkiego.

Rozporządzenie obowiązuje przez okres 2 tygodni, od 14 do 28 marca 2020 roku.
Linie lotnicze na swoich stronach doradzają różne możliwości, do których najczęściej należą: zwrot biletów (i pieniędzy), zmiana terminu podróży (w ramach dostępnych miejsc) albo wymiana na voucher do wykorzystania w innym terminie. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy sprawdzić, jakie rozwiązania proponuje przewoźnik.
! Krajowe połączenia lotnicze i kolejowe pozostają bez zmian!

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych obowiązuje w różnym zakresie na przejściach granicznych z Federacją Rosyjską, Republiką Białoruś oraz Ukrainą, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Litewską, Republiką Słowacką oraz w lotniczych i morskich przejściach granicznych.

Zobacz:
Lista przejść granicznych, na których tymczasowo odbywa się ruch drogowy i pieszy (.PDF)
Lista przejść, na których do odwołania zostanie zawieszony ruch (.PDF)
Lista przejść, na których ruch zostanie ograniczony (.PDF)
Ograniczenia obowiązują od 15 marca br. do odwołania.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną przywraca tymczasowo kontrolę graniczną w okresie od dnia 15 marca 2020 r. do 24 marca 2020 r.

Kontrolę graniczną osób przywrócono:
1) na granicy państwowej z Republiką Czeską;
2) na granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec;
3) na granicy państwowej z Republiką Litewską;
4) na granicy państwowej z Republiką Słowacką;
5) w portach morskich stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen;
6) w portach lotniczych stanowiących granicę wewnętrzną w rozumieniu kodeksu granicznego Schengen

Wykaz przejść granicznych, rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, czas ich otwarcia oraz zasięg terytorialny przejść granicznych jest określony w załączniku do rozporządzenia (link).

Zakres kontroli będzie dostosowany odpowiednio do stopnia zagrożenia. Na wszystkich przejściach granicznych służbę będzie pełnić Straż Graniczna wspierana przez Wojsko Polskie. Przejścia funkcjonujące do tej pory, które nie zostały ujęte w rozporządzeniu zostaną tymczasowo zamknięte.

! Mimo wprowadzonych ograniczeń wszyscy obywatele Polski, którzy znajdują się poza granicami, mogą wrócić do kraju lotami czarterowymi wysłanymi przez rząd. Zostaną oni poddani obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie domowej. Wyjątkiem są osoby, które mieszkają w Polsce, ale pracują na co dzień w kraju sąsiednim i przekraczają granicę codziennie – nie będą musiały one przebywać kwarantanny.

MSZ uruchomiło infolinię dotyczącą możliwości przekraczania granic państw: +48 22 523 88 80. Polacy przebywający za granicą zgłaszać potrzebę kontrolowanego lotu na stronie LOT.

Zobacz: Ulotka informacyjna dla wjeżdżających do Polski

Kategoria: