Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

"Pod Biało-Czerwoną"

W dniu 28 lipca 2022 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania pn. "Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Nowe Grabie w ramach Projektu "Pod Biało-Czerwoną".

Projekt „Pod Biało-czerwoną” ma na celu uczczenie 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej, jej bohaterów oraz triumfatorów. Jego zadaniem jest również integracja lokalnych i ponadlokalnych społeczności w duchu tradycji, jedności oraz nowoczesnego patriotyzmu.
Zaangażowanie mieszkańców jak największej liczby gmin w naszym kraju ma sprzyjać refleksji zarówno nad samym patriotyzmem, jak i przyszłością Polski. 100-lecie Bitwy Warszawskiej stanowi ku temu doskonałą okazję.

Wartość operacji ogółem: 7 999,92 zł
Środki budżetu państwa - 7 999,92 zł - 100 % kosztów kwalifikowanych projektu

Maszt z flagą Rzeczypospolitej Polskiej został sfinansowany w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego,  26 sierpnia 2022 r., Nowe Grabie.

Cyfrowa Gmina

Dzięki programowi „Cyfrowa Gmina”, którego środki pochodzą z #FunduszeEuropejskie EU*, Gmina Wołomin pozyskała grant w wysokości 700 487,13 zł. W ramach grantu samorząd planuje zakup nowego sprzętu komputerowego oraz jego konfigurację i wdrożenie. Nowym sprzętem będą m.in. laptopy i urządzenia wielofunkcyjne. Zakupione zostaną również mobilne tablice interaktywne, które trafią do podległych Gminie przedszkoli.  Poszczególne działania będą realizowane w ramach cyfryzacji urzędu gminy oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowym systemom informatycznym. Pracownicy zostaną również przeszkoleni z tematyki cyberbezpieczeństwa. Realizacja grantu przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych przez pandemię COVID-19.

https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-euŚrodki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin

Gmina Wołomin realizuje projekt pn. „Rozwój cyfrowych form nauczania szansą na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 w Gminie Wołomin”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e‑potencjału Mazowsza”, Działania 2.1 „E-usługi”, Poddziałania 2.1.2 „E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, którego celem jest zakup sprzętu i oprogramowania do szkół, umożliwiającego wprowadzenie nowoczesnych form nauczania z wykorzystaniem TIK oraz zapewnienie możliwości realizacji działań edukacyjnych w formule zdalnej w związku z zagrożeniem powtórzenia lub przedłużeniem się epidemii COVID-19. W ramach projektu 6 szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin otrzyma monitory interaktywne  oraz nowoczesny sprzęt komputerowy.

Wartość projektu wynosi: 484 815,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej aż 384 816,00 zł.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

BUDOWA CENTRUM PRZESIADKOWEGO W WOŁOMINIE ORAZ PARKINGU P&R W DUCZKACH

Projekt pn.: "Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach".
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt został skierowany do otrzymania dofinansowania w ramach Osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W dniu 14 maja 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.

Podział środków z dofinansowania:
- środki wspólnotowe EFRR - 2.827.275,69 zł - 80% kosztów kwalifikowanych projektu,
- środki budżetu państwa - 318.068,50 zł - 9% kosztów kwalifikowanych projektu,
łącznie dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 3.145.344,19 zł.

ZAKRES PROJEKTU:
• Projekt polega na budowie 1 parkingu w systemie „Parkuj i Jedź” w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach oraz centrum przesiadkowego przy ul. Żelaznej i Pl. J. Cicheckiego w Wołominie
• W ramach projektu powstanie 90 miejsc parkingowych, w tym 10 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 60 stanowisk postojowych „Bike&Ride".
• Projekt przewiduje połączenie lokalizacji parkingów z centrami przesiadkowymi (rowery, autobusy, PKP). Łącznie przewiduje się, że w ciągu roku z miejsc parkingowych w parkingach P&R będzie korzystać ok 6200 samochodów osobowych. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu tj. poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego

Gmina Wołomin w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Królowej Jadwigi w Wołominie otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291,63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838,76 zł.

belka UE

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAGOŚCIŃCU

W dniu 7 października 2021 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zagościńcu", realizowanej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu o powierzchni 652 m2 przy budynku Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. Stworzenie strefy rekreacyjnej, aktywnego spędzania czasu do dnia złożenia wniosku o płatność oraz utrzymania infrastruktury w okresie trwałości projektu.

Wartość operacji ogółem : 125.435,92 zł
Wartość dofinansowania: 79 814,00 zł
Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W STARYM GRABIU

W dniu 11 marca 2021 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Grabiu", realizowanej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest aktywizacja mieszkańców i wsparcie rozwoju obszaru LGD. Realizacja operacji przyczyni się do stworzenia mieszkańcom i turystom, w szczególności dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary wiejskie, warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania więzi społecznych poprzez zapewnienie wolnego dostępu do zorganizowanej, o wysokim standardzie infrastruktury zabawowo – rekreacyjnej w Starym Grabiu. Działanie będzie miało pozytywny wpływ na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich. Operacja zwiększy ofertę spędzania wolnego czasu, dzięki czemu wzrośnie poziom „przemysłu czasu wolnego” na terenach wiejskich oraz zwiększy się dostępność mieszkańców/dzieci do ogólnodostępnej infrastruktury zabawowo – rekreacyjnej.
Wartość operacji ogółem : 125.933,32 zł
Wartość dofinansowania: 82.719 zł
Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021

Tegoroczna edycja Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 przyniosła Gminie Wołomin 18 548,50 zł dotacji na rzecz naszych sołectw – Majdanu i Leśniakowizny.

  1. Sołectwo Majdan uzyskało wsparcie w wysokości 8 548,50 zł na budowę oświetlenia na ul. Wareckiej zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2021 r.  Umową o  udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".
  2. Sołectwo Leśniakowizna uzyskało wsparcie w wysokości 10 000,00 zł na budowę siłowni plenerowej zgodnie z podpisaną w dniu 30 czerwca 2021 r. Umową o  udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021".

Pozyskane środki zostaną włączone w realizację inwestycji ze środków sołeckich i są uzupełnieniem środków finansowych dla działań zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego.

„MIAS Mazowsze 2021” jest kontynuacją poprzednich edycji i inicjatywą mającą na celu zaspokajanie potrzeb sołectw poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom wiejskim i miejsko-wiejskim z terenu Mazowsza, realizującym zadania własne o charakterze bieżącym czy inwestycyjnym, istotne dla społeczności danego sołectwa reprezentowanego przez zebranie wiejskie lub radę sołecką.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

E-WOŁOMIN – GMINA DOBRYCH ROZWIĄZAŃ

W dniu 26 października 2018 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „e-Wołomin – Gmina dobrych rozwiązań” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.1. E-Usługi, Poddziałania 2.1.2. E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, typ projektów: Informatyzacja administracji publicznej oraz instytucji i zasobów kultury na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Celem projektu jest wykorzystanie nowych i innowacyjnych technologii do zbudowania przyjaznej przestrzeni dla mieszkańców i przedsiębiorców. Zostaną użyte do tego celu aplikacje na smartfony, tablety i komputery, poprzez które można będzie zgłaszać awarię w infrastrukturze lokalnej, załatwić sprawę w urzędzie, dokonać płatności podatku i innych należności. E-usługi, w których interakcja, transakcja i personalizacja przyczyni się do poprawy komunikacji z urzędem, będzie katalizatorem rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie. Realizując powyższe konieczne jest uruchomienie wspólnej jednolitej platformy informatycznej dla Urzędu oraz 24 jednostek podległych. Gmina, może skutecznie działać tylko, gdy jest szybka i należyta wymiana danych i informacji w obrębie jednostek Gminy jako całości, da nam to możliwość uzyskania nowej jakości zarządzania procesami, transportem, bezpieczeństwem, ekologią i infrastrukturą Gminną. Rozwój systemu informatycznego w idei centrum usług wspólnych zostanie zrealizowany poprzez jednolity zintegrowany system dziedzinowy i wielofirmowy dla wszystkich jednostek gminnych, oparty o wirtualną chmurę obliczeniową. Bezpieczeństwo danych będzie monitorowane, zabezpieczone poprzez kopie bezpieczeństwa i archiwizowane w sposób zcentralizowany, ograniczając w ten sposób koszty i poprawiając bezpieczeństwo. Tak wdrożona i zarządzana infrastruktura będzie minimalizowała przestoje, co przełoży się na poprawę wizerunku i zwiększenie poziomu zadowolenia mieszkańca Gminy Wołomin.
Wartość projektu ogółem : 4.457.712,24 zł
Wartość dofinansowania: 2.978.850,72 zł
Projekt zakończy się 31.12.2020 roku
Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

ZDALNA SZKOŁA +

Projekt pn.: "Zdalna Szkoła+" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

W dniu 2 lipca 2020 r. została podpisana ostatecznie przez obydwie strony, tj. Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan oraz Katarzynę Blachowicz – Zastępcę Dyrektora Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowa o dofinansowanie projektu.

Wartość dofinansowania – 113.889,92 zł

ZAKRES PROJEKTU:

Projekt pn. „Zdalna Szkoła+” jest kontynuacją projektu „Zdalna szkoła” stanowiącego odpowiedź na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

W związku z bardzo dużymi potrzebami uczniów umożliwiono wzięcie udziału w kolejnym naborze wniosków dla gmin oraz powiatów o sfinansowanie zakupu kolejnych laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów pochodzących z rodzin wielodzietnych (3+). Gmina Wołomin wzięła udział w kolejnym naborze, a złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony i otrzymano łączne dofinansowanie na zakup laptopów i ubezpieczenia w wysokości 113.889,92 zł. Wsparcie zostanie skierowane bezpośrednio do szkół z terenu Gminy Wołomin, a następnie szkoła według zdiagnozowanych u siebie potrzeb wypożyczy sprzęty do nauki zdalnej dla swoich uczniów, które będą mogły być wymieniane między uczniami.

Uzyskana kwota dofinansowania umożliwiła zakup 54 szt. laptopów spełniających parametry określone we wniosku o dofinansowanie oraz ubezpieczenia zakupionego sprzętu komputerowego.

 

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

ZDALNA SZKOŁA

Projekt pn.: "Zdalna Szkoła" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”
działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.
W dniu 20 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie przez Burmistrz Wołomina Elżbietę Radwan.
Wartość dofinansowania – 94 923,00 zł

ZAKRES PROJEKTU:
Projekt pn. „Zdalna Szkoła” jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Od 1 kwietnia gminy oraz powiaty mogły wnioskować o sfinansowanie zakupu laptopów dla uczniów, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego im realizację zdalnych lekcji. Gmina Wołomin nie mogła zignorować wzięcia udziału w Projekcie o dofinansowanie. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Wołomin otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 94 923,00 zł, dzięki czemu zakupiliśmy 40 sztuk laptopów oraz ubezpieczenie sprzętu. Wsparcie zostało skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do uczniów.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

BUDOWA PARKINGU P&R W LIPINKACH

Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 24 września 2019 r. projekt pn. „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach” (nr projektu RPMA.04.03.02-14-c711/19) został skierowany do otrzymania dofinansowania w kwocie 2.151.626,24 zł, koszt całkowity według wniosku o dofinansowanie: 2.701.955,81 zł, w ramach naboru z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza – Poddziałanie 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej – „Parkingi Parkuj i Jedź’’, projekt nr RPMA.04.03.02-IP.01-14-085/18.

W dniu 18 grudnia 2019 r. Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan podpisała umowę o dofinansowanie.

ZAKRES PROJEKTU
Efektem projektu będzie powstanie 1 parkingu w systemie „Parkuj i Jedź”, na którym będzie 73 miejsc parkingowych, w tym 3 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz 25 miejsc parkingowych dla rowerów. Projekt przewiduje połączenie lokalizacji parkingów z centrami przesiadkowymi (rowery, PKP, Taxi). Łącznie przewiduje się, że w ciągu roku z miejsc parkingowych w parkingach P&R będzie korzystać ok 14000 samochodów osobowych. Tym samym osiągnięty zostanie cel projektu tj. poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych spowodowanych przez zwiększony ruch drogowy.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

ROZWÓJ ZINTEGROWANEJ SIECI DRÓG ROWEROWYCH

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. projekt pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” został zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania w wysokości 60.069.860,20 zł (wartość całkowita projektu: 82.355.524,80 zł).

W dniu 29.06.2018 r. została podpisana przez Miasto Marki (będące Liderem partnerskiego projektu 7 gmin) umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach realizacji projektu, Gmina Wołomin będąca jednym z partnerów projektu otrzyma dofinansowanie zewnętrzne w łącznej wysokości 4.015.993,96 zł (całkowita wartość projektu: 6.119.996,64 zł) na realizację ścieżek rowerowych na następujących odcinkach:
- w ul. Szosa Jadowska od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z Gminą Klembów,
- w ul. Witosa w miejscowości Czarna i Helenów (do granicy z Gminą Radzymin),
- w ul. Wilsona od ul. Przejazd do granicy z Gminą Kobyłka,
- ul. Kolejowej w Wołominie - od. ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego.

Cel główny: Poprawa jakości powietrza w gminach WOF poprzez promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej jako alternatywy dla transportu samochodowego. W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie infrastruktura – drogi dla rowerów, która umożliwi rozwój alternatywnej formy komunikacji w stosunku do transportu zmotoryzowanego.
Okres realizacji projektu: od 22.12.2014 r. do 31.12.2022 r.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

DOPOSAŻENIE OGÓLNODOSTĘPNEGO PLACU ZABAW W MAJDANIE

W dniu 14 marca 2019 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę o przyznanie pomocy dla realizacji operacji pn. "Doposażenie ogólnodostępnego placu zabaw w Majdanie", realizowanej w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresach: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest udostępnienie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów, a w szczególności dla dzieci i młodzieży zamieszkujących obszary wiejskie wraz ze stworzeniem warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz nawiązywania więzi społecznych poprzez zapewnienie wolnego dostępu do zorganizowanej, o wysokim standardzie infrastruktury rekreacyjno-zabawowej w Majdanie. Operacja polega na przebudowie ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego w Majdanie, w ramach którego zostanie wyodrębniona strefa dla najmłodszych zawierająca sprzęt zabawowy dla dzieci, powstanie nowa siłownia zewnętrzna oraz altana. Przeprowadzenie operacji pozwoli na zaadoptowanie części istniejącego placu zabaw względem projektowanego zagospodarowania terenu.
Wartość operacji ogółem : 525.092,23 zł
Wartość dofinansowania: 190.890,00 zł
Termin realizacji operacji: 08.2019
Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin****
Perspektywa finansowa UE będzie obowiązywać w latach 2014-2020. Z budżetu polityki spójności Polska ma otrzymać blisko 73 miliardów euro. Środki te będzie można zainwestować m.in. w badania naukowe i ich komercjalizację, kluczowe dla Polski połączenia drogowe (autostrady, drogi ekspresowe), rozwój przedsiębiorczości, transport przyjazny środowisku (kolej, transport publiczny), cyfryzację kraju (szerokopasmowy dostęp do Internetu, e-usługi administracji), czy włączenie społeczne i aktywizację zawodową.
O dofinansowanie z tych środków będą zabiegać wszystkie polskie samorządy, Wołomin również nie pozostaje w tyle i zamierza przygotować się odpowiednio do wprowadzenia własnych inwestycji, współfinansowanych ze środków UE.
Gmina Wołomin priorytetowo będzie traktować sprawę rozbudowy bazy szkolnej, drogowej, rozwój przedsiębiorczości, rewitalizację najstarszej części miasta, wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, energooszczędne oświetlenie uliczne LED, rozbudowę gospodarki komunalnej itp.

TERMOMODERNIZACJA ZESPOŁU OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE WOŁOMIN

W dniu 19 września 2017 roku Burmistrz Wołomina podpisała umowę na realizację projektu „Termomodernizacja zespołu obiektów użyteczności publicznej w Gminie Wołomin” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV "Przejście na gospodarkę niskoemisyjną" Działania 4.2 "Efektywność energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Celem ogólnym projektu jest termomodernizacja istniejących budynków oświatowych wraz z realizacją wszelkich działań modernizacyjnych mających na celu zmniejszenie kosztów energii cieplnej, redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Projekt obejmuje zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu termomodernizacji w 4 budynkach użyteczności publicznej zlokalizowanej w gminie Wołomin tj.: Szkoła Podstawowa nr 3 w Wołominie, Szkoła Podstawowa nr 5 w Wołominie, Szkoła Podstawowa w Czarnej, Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan" w Wołominie.
Wartość projektu ogółem : 6.117.969,35 zł
Wartość dofinansowania: 2.508.726,09 zł
Projekt zakończy się 30.09.2019 roku
Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin

Głównym celem Projektu jest zapewnienie nieodpłatnego dostępu do Internetu dla 200 Beneficjentów Ostatecznych z terenu Gminy Wołomin, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu m.in. trudnej sytuacji materialnej ich gospodarstw domowych i stopnia niepełnosprawności. Dla Beneficjentów Ostatecznych przewidziano nieodpłatne użyczenie komputerów na okres 5 lat oraz szkolenia komputerowe. W wyniku realizacji Projektu zwiększą się szanse jego uczestników na pełniejsze uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym, poprawę statusu materialnego, dostęp do informacji i usług oferowanych drogą elektroniczną,

Dofinansowanie:
Instytucja Wdrażająca/Instytucja Pośrednicząca II Stopnia udzieliła Beneficjentowi dofinansowania na realizację Projektu w kwocie 2 972 646,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści sześć, 00/100 PLN), z czego 2 147 736,73 zł z UE, stanowiąca 85% kwoty całkowitego dofinansowania oraz 379 012,37 zł z publicznych środków krajowych, stanowiąca 15% kwoty całkowitego dofinansowania.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Przebudowa parkingu "Parkuj i Jedź" przy ul. Gdyńskiej, róg ul. Piłsudskiego w Wołominie

Projekt pn. „Przebudowa parkingu „Parkuj i Jedź” przy ul. Gdyńskiej, róg  ul. Piłsudskiego w Wołominie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania  4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie zostanie przekazane w kwocie nieprzekraczającej 801.079,99 zł.

Budowa Parku przy Muzeum im. Z. i W. Nałkowskich

Na „Budowę parku przy Muzeum im. Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie” Gmina Wołomin otrzymała blisko 1,7 mln złotych dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska na lata 2014-2020. Burmistrz Elżbieta Radwan i skarbnik Marta Maliszewska 12 grudnia podpisały umowę w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wartość całej inwestycji wynosi 6.976.705,50 zł.

Środki zewnętrzne dla Gminy Wołomin

Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)

Projekt pn. “Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, których liderem jest Miasto Stołeczne Warszawa, a partnerami 25 gmin: Czosnów, Góra Kalwaria, Halinów, Izabelin, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Marki, Milanówek, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Piastów, Podkowa Leśna, Pruszków, Radzymin, Stare Babice, Sulejówek, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.

Więcej informacji o projekcie: https://wolomin.org/projekt-pn-wirtualny-warszawski-obszar-funkcjonalny-virtual-wof/

belka dofinansowanie UE

Pozostałe projekty strategiczne