Studencie, doktorancie!

Studencie, doktorancie!

Stypendia naukowe dla wybitnie uzdolnionych studentów i doktorantów

Przypominamy, że na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXI-106/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Burmistrz Wołomina może przyznawać stypendia naukowe wybitnie uzdolnionym studentom oraz  uczestnikom studiów doktoranckich, zamieszkałym na terenie gminy Wołomin.

Zgodnie z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendiów naukowych stanowiącym Załącznik nr 1 do uchwały, o której mowa powyżej, prawo składania wniosków o ww. stypendia naukowe przysługuje:

studentom spełniającym warunki określone w Rozdz. 1 ust. 1 i ust. 3 ww. regulaminu,

doktorantom spełniającym warunki określone w Rozdz. 1 ust. 2 i ust. 3 ww. Regulaminu.

Wnioski o stypendia w aktualnym roku akademickim, sporządzone na druku określonym w Załączniku nr 2 do ww. uchwały, studenci i doktoranci mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Wołominie (stanowiska podawcze nr 2 i 3) przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin, w terminie do 31 grudnia 2017 r. W przypadku przesłania wniosku pocztą, o dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Sprawę prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie (e-mail: dialog@wolomin.org, tel.22/763-30-24, pok. 216).

 

Kategoria: