Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Trwa elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

5 kwietnia 2019 roku wołomińskie przedszkola opublikują listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Zakończy to pierwszy etap rekrutacji. W okresie od 8 do 12 kwietnia rodzice powinni na piśmie potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do placówki. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości publicznej 17 kwietnia 2019 roku. Postępowanie uzupełniające rozpocznie się 24 kwietnia i zakończy się 28 maja 2019 roku.

Osiem publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin dysponuje łącznie 1080 miejscami, jednakże część tych miejsc przeznaczona jest dla dzieci, które obecnie są w przedszkolu, a ich rodzice wyrażają wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego. Ponadto na terenie gminy jest 6 przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego i osoby fizyczne. Przedszkola te dysponują łącznie ok. 650 miejscami, z których część przeznaczona jest również dla dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie przedszkolami gminnymi, w przypadku nieprzyjęcia dziecka, Burmistrz będzie wskazywał przedszkole, które przyjmie dziecka na zasadach jak przedszkole prowadzone przez gminę Wołomin. Do przedszkoli niepublicznych mających siedzibę na terenie gminy uczęszcza obecnie ok. 600 dzieci, a ok. 220 dzieci znajduje opiekę w niepublicznych punktach przedszkolnych. Według stanu na dzień 7 marca 2019 r. na terenie gminy Wołomin zameldowanych jest 2249 dzieci w wieku 3 – 6 lat.

Sytuacja w zakresie podaży miejsc w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wołomin znacznie poprawi się po zakończeniu budowy nowego obiektu dla Przedszkola nr 6, które obecnie jest placówką 5-cioddziałową, a docelowo będzie posiadać 8 oddziałów.

Kategoria: