Ważna informacja

Burmistrz Wołomina informuje, że można składać wnioski na realizację w 2018 roku zadań publicznych poza trybem otwartego konkursu ofert. Jest to procedura tzw.: Tryb małych zleceń – pominięcie procedury konkursowej, której podstawę prawną stanowi art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferty można składać na realizację zadań z zakresu: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży:

tytuł zadania publicznego: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych – ferie zimowe 2018;

Na zadanie planuje się przeznaczyć środki finansowe do kwoty 23 000,00 złotych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej warunkiem zawarcia umowy jest korekta kosztorysu realizacji zadania.

O przyznaniu środków w ramach Trybu małych zleceń decyduje Burmistrz Wołomina, biorąc pod uwagę celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Jednocześnie przypominamy, że w 2018 roku ferie zimowe w województwie mazowieckim rozpoczynają się 15 stycznia 2018 r. Wobec powyższego, podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania z budżetu Gminy Wołomin na ww. zadanie, winny składać oferty w terminie umożliwiającym zawarcie umowy.

Druk wzoru oferty dostępny jest w zakładce NGO, Edukacja, Sposrt. Zdrowie/Istotne informacje

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 763 30 24/76.

Kategoria: