Organizacje pozarządowe

Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim, kompetencji komunikacyjnych

Dodatkowe wsparcie dla ngo

Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe do zapoznania się z Programem wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19 przyjęty przez Radę Ministrów, w załączeniu link do strony  

Centrum Organizacji Pozarządowych dla NGO z terenu powiatu wołomińskiego

Zachęcamy wszystkie NGO z terenu gminy Wołomin do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad Centrum Organizacji Pozarządowych dla NGO z terenu powiatu wołomińskiego. COP oferuje bezpłatne wsparcie konsultacyjne z zakresu zakładania i prowadzenia fundacji /stowarzyszenia, porady księgowe, prawne oraz inne porady specjalistyczne dla organizacji pozarządowych. Szczegóły w ulotce. Pobierz: Centrum Organizacji Pozarządowych (.PDF)

Herb Wołomina

W celu uporządkowania wiedzy w zakresie przekazywania i rozliczania dotacji  na realizację zadań publicznych przez ngo, opracowano „Zasady przyznawania oraz tryb przekazywania z budżetu Gminy Wołomin dotacji na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Zarządzenie nr 132/2020 z dnia 28.04.2020r,

Wsparcie do PUP - konsultacje dla NGO

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach tarczy antykryzysowej dla organizacji pozarządowych Stowarzyszenie BORIS organizuje w czwartek 23 kwietnia o godzinie 10.00 konsultacje online dla wszystkich NGO zainteresowanych aplikowaniem o to wsparcie. Ogłoszenie/ zaproszenie znajduje się na Facebooku. Lokalny Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie BORIS ul. Warecka 4/6, 00-040 Warszawa (wejście od ul. Kubusia Puchatka) tel./fax: 22 890 94 49 wew. 18 e-mail: owes@boris.org.pl www.lowes.boris.org.pl Stowarzyszenie BORIS

Ważne przepisy dla podmiotów prowadzących żłobki w stanie epidemii

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 Poz. 568): Art. 15e. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego

Ważne przepisy dla organizacji pozarządowych w związku ze stanem epidemii

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zapoznania się z przepisami zamieszczonymi poniżej. Zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2020 Poz. 568): Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w