Organizacje pozarządowe

Konkursy  na 2021 rok

Burmistrz Wołomina ogłosił konkursy ofert na realizację  zadań publicznych na 2021 rok, ogłoszenia dostępne są w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi: zlecanie zadań publicznych.

zdjęcie jest jednocześnie zaproszeniem na szkolenie online. Napisy na zdjęciu są powtórzeniem treści artykułu. W tle informacji na temat szkolenia znajdują się sylwetki ludzi, które obrazują spotkania biznesowe, prywatne lub inne aktywności.

Fundacja Ogarnij Emocje zaprasza 09.11.2020 o godzinie 17:00 na szkolenie online o tematyce: sprawozdania z realizacji zadań publicznych spotkanie poprowadzi doświadczony administratywista Andrzej Rybus-Tołłoczko szkolenie odbędzie się za pośrednictwem Google Meets pod linkiem: https://meet.google.com/pec-kvya-wsn zainteresowanych zapraszamy do aktywnego udziału w szkoleniu online Zdanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zamknięcie świetlic i placówek

Z dniem 23 października 2020r. Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję o czasowym zawieszeniu działalności : środowiskowych domów samopomocy, dziennych domów i klubów seniora, klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, centrach integracji społecznej, klubów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, placówek wsparcia dziennego.

Zawieszenie Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego

Burmistrz Wołomina przychyla się do wniosków Klubów Seniorów oraz innych związków senioralnych dotyczących konieczności przesunięcia na 2021 rok projektów realizowanych w ramach Minigrantów Wołomińskiego Funduszu Senioralnego. W związku w ogłoszeniem stanu epidemii na terenie Polski nie jest wskazane narażanie osób starszych na ewentualne zarażenie się wirusem SARS-CoV-2. Obecnie utrudnione jest także samo wypełnienie procedury złożenia wniosków na przyszły rok. Wobec powyższego zasadnym jest rozwiązanie zwartych umów na 2020 rok oraz

„Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza do składania wniosków w ramach projektu „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka”. O stypendia ubiegać się mogą uzdolnienie uczniowie których w nadchodzącym roku będą do kal VII i VIII szkoły podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Uruchomienie naboru wniosków planowane jest na wrzesień 2020 roku. Plakat „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów VII i VIII klas szkół podstawowych oraz

Zasady opieki medycznej w czasie epidemii

W związku zapytaniami dotyczącymi zasad sprawowania opieki medycznej przez ZOZ-y w czasie epidemii w załączeniu przedstawiamy wytyczne konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczące teleporad w podstawowej opiece zdrowotnej udzielanych w czasie epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 wytyczne  

Program wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży

Rada Miejska w Wołominie w dniu 30 czerwca 2020 r. przyjęła Uchwałę Nr XXI-88/2020 w sprawie programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z ww. Uchwałą przyjęto: 1) Stypendium Burmistrza Wołomina im. Henryka Konstantego Woyciechowskiego, 2) Stypendium dla absolwentów szkół podstawowych lub ponadpodstawowych za wysokie wyniki w nauce. 3) Stypendium dla uczniów wspomagające rozwijanie pasji i zainteresowań. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium o których mowa w pkt 1 upływa

Prekonsultacje programu współpracy na 2021

Uprzejmie zapraszam do współtworzenia projektu Programu współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. W załączeniu przekazuję harmonogram prac nad projektem Programu oraz Formularz, który można wykorzystać do składania propozycji zadań publicznych do realizacji w 2021 roku. Serdecznie zapraszam do współpracy. zaproszenie harmonogram projekt programu wzór formularza do uwag

Wołomińskie Granty Oświatowe

Dofinansowanie na realizację projektów realizowanych w ramach Wołomińskich Grantów Oświatowych mogą otrzymać szkoły i przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołomin. Granty mają na celu umożliwienie szkołom i przedszkolom realizacji ponadstandardowych działań edukacyjnych, rozwijających kompetencje uczniów, szczególnie w zakresie: nauki, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, edukacji medialnej i prawnej, postaw patriotycznych i obywatelskich ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz środowiska lokalnego i we współpracy z nim, kompetencji komunikacyjnych