Ważne przepisy dla podmiotów prowadzących żłobki w stanie epidemii

Zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2020 Poz. 568):

Art. 15e. W przypadku czasowego ograniczenia lub czasowego zawieszenia funkcjonowania żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna w celu przeciwdziałania COVID-19, otrzymane na zapewnienie funkcjonowania tego żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna dotacje celowe z budżetu państwa oraz środki z Funduszu Pracy przyznane na realizację programów, o których mowa w art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) nie podlegają zwrotowi.

Burmistrz Wołomina wychodząc naprzeciw łagodzeniu skutków finansowych dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Wołomin, przekazywać będzie miesięczną transzę dotacji w wysokości określonej w umowie na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w czasie obowiązywania stanu epidemii, według stanu liczby dzieci w lutym.

Kategoria: