Wprowadzenie stopnia alarmowego (ALFA) na terenie Warszawy w dn. 11–15.02

Wprowadzenie stopnia alarmowego (ALFA) na terenie Warszawy w dn. 11–15.02

W związku z organizacją w dniach 13-14 lutego Konferencji Ministrów Spraw Zagranicznych dotyczącej Bliskiego Wschodu, Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy (ALFA) na obszarze Warszawy. Stopień alarmowy będzie obowiązywał od 11 lutego (od godz. 00:00) do 15 lutego (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny. Polska jest gospodarzem w/w konferencji w sprawie budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie oraz wraz ze Stanami Zjednoczonymi jego współorganizatorem.

Podczas obowiązywania stopnia alarmowego ALFA mieszkańcy stolicy powinni zwrócić szczególną uwagę na wszelkie niestandardowe sytuacje i potencjalne zagrożenia, na przykład: nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc zgromadzeń. Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997.

Ponadto, Wojewoda Mazowiecki w okresie od 13 lutego od godz. 0.00 do 14 lutego do godz. 24.00 rozporządzeniem wprowadził zakaz w przewozie towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawy. Wykaz dróg objętych zakazem znajduję się w załączniku: Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawa.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Wprowadzenie stopnia alarmowego „ALFA” ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
Zgodnie z ustawą o działaniach antyterrorystycznych, w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA.
Stopnie alarmowe CRP takie jak: ALFA CRP, BRAVO CRP, CHARLIE CRP i DELTA CRP wprowadzane są w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.
Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW. W przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP określa szczegółowy zakres przedsięwzięć wykonywanych przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych wprowadzonych w trybie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.
I tak, zgodnie z powyższym Rozporządzeniem, po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) należy w szczególności wykonać następujące zadania:
1) prowadzić, przy użyciu Policji, Straży Granicznej lub Żandarmerii Wojskowej, wzmożoną kontrolę dużych skupisk ludności, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
2) prowadzić, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, wzmożoną kontrolę obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
3) zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie instytucji publicznych lub innych ważnych obiektów, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
4) poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
5) zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
6) przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren obiektów;
7) sprawdzać, na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
8) sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
9) dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
10) dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
11) prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania.

Zobacz:

Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych i ruchu pojazdów nienormatywnych na terenie m. st. Warszawa (.PDF)

Kategoria: