Wsparcie dla firm dowożących uczniów do szkół i przedszkoli

Wsparcie dla firm dowożących uczniów do szkół i przedszkoli

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan wyraziła zgodę na zawarcie aneksów w umowach z przewoźnikami dowożącymi uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020, którzy ponoszą starty z powodu epidemii.

Do Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli wpłynęły pisma od wykonawców, z którymi zostały zawarte umowy na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020. W związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii wywołanej światową pandemią wirusa SARS-Cov-2 oraz decyzją rządu w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykonawcy nie mogą świadczyć swoich usług i tym samym nie otrzymują wynagrodzenia, chociaż pozostają w ciągłej gotowości do pracy.

Działając na podst. art. 15r ust. 4 pkt 3) ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) Burmistrz Elżbieta Radwan wyraziła zgodę na dokonanie zmian w umowach polegających na podpisaniu aneksów, w których określone zostały nowe wynagrodzenia, które w znacznej części zrekompensują straty ponoszone przez wykonawców, którzy pozostają w gotowości do pracy.

Kategoria: