Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Przypominamy, że w gminie Wołomin występują trzy kategorie dróg publicznych, za które odpowiada właściwy zarządca:

• drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich;
• drogi powiatowe – Starosta Wołomiński, Wydział Inwestycji i Drogownictwa;
• drogi gminne – Wydział Gospodarki Komunalnej.

Do dróg wojewódzkich należą ulice: 1 Maja (DW634), Legionów od 1 Maja do stacji PKP Wołomin (DW628), Szosa Jadowska (DW634), al. Niepodległości od 1 Maja do stacji PKP Wołomin Słoneczna (DW635), Geodetów (DW635), Witosa w Czarnej (DW635).
Do dróg powiatowych należą ulice: Fieldorfa, al. Armii Krajowej, Sasina do przejazdu kolejowego, Lipińska, Przejazd, Piłsudskiego, Radzymińska, Boryny w Helenowie, Chabrowa w Czarnej, 100-lecia w Zagościńcu, Graniczna i Kolejowa do przejazdu kolejowego w Zagościńcu, Willowa w Duczkach, al. Niepodległości od 1 Maja do Watykańskiej, Watykańska, Mińska oraz Wyszyńskiego w Majdanie, Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie, Matarewicza w Ossowie, Hallera w Turowie.

Zobacz wykaz dróg gminnych (PDF).

Wszelkie informacje odnośnie spraw porządkowych i usterek na drogach należy zgłaszać bezpośrednio do ich zarządców:

Drogi gminne – Urząd Miejski, Punkt Zapytań i Interwencji Mieszkańców, tel. 22 763 30 61
Drogi powiatowe – Starostwo Powiatowe w Wołominie, Wydział Inwestycji i Drogownictwa, tel. 22 777 47 79, 22 777 47 79 80, 22 777 47 79 81, 22 777 47 79 82, 22 777 47 79 83
Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, tel. 22 776 23 33, 22 776 40 27.

Jednocześnie przypominamy, ze zgodnie z art. 5 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ((Dz.U. 2018 poz. 1454- tekst jednolity):
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: (…)
uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości;
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Kategoria: