Wyłożenie do publicznego wglądu „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2023-2038”

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Od 25 października 2023 r. do 15 listopada 2023 r.  można zapoznać się z Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wołomin na lata 2023-2038

Treść dokumentu w wersji papierowej dostępna jest Urzędzie Miejskim w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 202 (Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji ), w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Wołominie.

Uwagi do ww. projektu należy składać do Burmistrza Wołomina w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r.

Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Planowania Rozwoju i Rewitalizacji UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczty elektronicznej) bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl lub poprzez platformę ePUAP;

Wnoszący uwagę zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Pliki do pobrania:

Kategoria: