Wynajem mieszkania z gminnego zasobu

Wynajem mieszkania z gminnego zasobu

Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Wołomin, że została zakończona procedura związana z weryfikacją wniosków o wynajem mieszkania z gminnego zasobu.

Wnioski, zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr XVIII-37/2008 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin, składane są w terminie od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego.
W obowiązującym okresie wpłynęło do Urzędu 117 wniosków od mieszkańców Gminy, którzy wyrazili chęć, a w większości przypadków wręcz konieczną potrzebę najmu mieszkania gminnego.
Zgodnie z ww. uchwałą z mieszkaniowego zasobu Gminy Wołomin, mogą być wynajmowane lokale osobom, które spełniają następujące warunki:
– są bezdomne lub pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. są najemcami bądź zamieszkują za zgodą wynajmującego w lokalu, w którym na osobę przypada nie więcej niż 5 m2 powierzchni łącznej pokoi, a także osoby zamieszkujące w pomieszczeniach nienadających się na stały pobyt ludzi w rozumieniu prawa budowlanego,
– osiągają dochód nie przekraczający minimum dochodowego. Przez minimum dochodowe należy rozumieć średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie
6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nieprzekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, (w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Dz. U. z 2017 r. poz. 180).,
– wnioskodawca, jego małżonek, osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu lub inna osoba zgłoszona do wspólnego zamieszkania nie posiada tytułu prawnego do innej nieruchomości,
-zamieszkują na terenie Gminy Wołomin.
Po przeprowadzeniu analizy złożonych wniosków, pod kątem przedstawionych powyżej warunków, na listę uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkaniowego w 2018 roku zostało zakwalifikowanych 77 osób (gospodarstw domowych).
Powyższa lista została wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, przy wejściu do Biura Obsługi Mieszkańca od ul. Ogrodowej.
W terminie 14 dni od daty wywieszenia listy można składać zastrzeżenia i uwagi.

Kategoria: