Zbliża się termin płatności II raty za koncesję na alkohol

Zbliża się termin płatności II raty za koncesję na alkohol

Przypominamy o konieczności dokonania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Wołomin opłaty drugiej raty za zezwolenie na rok 2019, o której mowa w art. 111 ust. 5 ww. ustawy. Przedsiębiorcy mają na to czas do 31 maja 2019 r.

Powyższy obowiązek wynika z art. 111 ust. 7 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137).

Niedopełnienie obowiązku niesie ze sobą konsekwencje prawne. Zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b oraz ust. 12b ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia (zezwoleń) w danym roku kalendarzowym należy uiszczać w trzech równych ratach, w ustawowych, nieprzekraczalnych terminach: do 31 stycznia, 31 maja oraz do 30 września danego roku – art. 111 ust.7 ww. ustawy.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy:

nr konta : 49 1240 6074 1111 0000 4991 6047

Kategoria: