Zbliża się termin składania wniosków o stypendia!

Zbliża się termin składania wniosków o stypendia!

Przypominamy!

Zbliża się w termin składania wniosków w 2017 roku o jednorazowe stypendia dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin.
Osoby zainteresowane złożeniem wniosku o stypendium proszone są o dokładne zapoznanie się z uchwałą, regulaminem przyznawania ww. stypendiów oraz wzorem formularza wniosku.
Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim przy ul. Ogrodowej 4 w Wołominie, stanowiska podawcze nr 2 i 3.
Sprawę prowadzi Wydział Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Urzędu Miejskiego w Wołominie (pok. 216, tel. 22/763-30-24).

Art. 90t ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), umożliwia jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży, określając szczegółowe warunki udzielania pomocy dzieciom i młodzieży.
W związku z powyższym Rada Miejska w Wołominie Uchwałą Nr XXI-105/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku ustaliła zasady udzielania pomocy materialnej w formie jednorazowych stypendiów, przyznawanych przez Burmistrza Wołomina dla wybitnie uzdolnionych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Wołomin.
Szczegółowe zasady definiujące sposób i terminy ubiegania się o ww. stypendia oraz tryb wyłaniania absolwentów, którym będzie przyznane stypendium, określa Regulamin stanowiący Załącznik nr 1 do ww. uchwały.

Zgodnie z zapisami uchwały, o której mowa powyżej, stypendia dla absolwentów będą przyznawane corocznie na podstawie złożonych wniosków, w toku postępowania konkursowego. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi Załącznik nr 2 do ww. uchwały.
Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium, na podstawie dokumentacji z postępowania konkursowego, podejmuje Burmistrz Wołomina.

Kategoria: