Zmiany w postępowaniu administracyjnym

sprawa pismo dokumenty

Zmiany w postępowaniu administracyjnym obejmują następujące zagadnienia:
× bieg terminów procesowych nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu,
× w wyjątkowych przypadkach strona postępowania jest obowiązana, na żądanie organu administracji publicznej, w wyznaczonym terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu,
× nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń,
× czynności dokonane w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 są skuteczne,
× zawieszenie biegu terminów i wstrzymanie jego rozpoczęcia w sprawach załatwianych milcząco, w sprawach, w których organ może wystąpić ze sprzeciwem oraz w sprawach, w których niezbędne jest wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej,
× nie stosuje się przepisów o bezczynności organów,
× nie wymierza się kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa,
× wprowadzono możliwość zdalnego trybu obradowania

Tak jak w innych postępowaniach, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, wstrzymaniu ulega bieg terminów procesowych, jak również w okresie tym nie wyznacza się rozpraw oraz posiedzeń organów administracji publicznej. W przeciwieństwie do innych postępowań, w ramach postępowania administracyjnego nie przewidziano spraw pilnych. Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów dotyczy więc wszystkich rodzajów spraw administracyjnych.

Ustawa nowelizująca wprowadza również zasadę, zgodnie z którą, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii bieg terminu:
1. na milczące załatwienie sprawy,
2. w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
3. na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Kategoria: