Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Ponowne ogłoszenie konkursu "Rodzina ostoją"

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie o konkursie Zarządzenie zmieniające termin składania ofert Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Rodzina ostoją-program wsparcia dla wołomińskich rodzin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach projektu „Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. rodzina ostoją Zarządzenie o wynikach konkursu

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w latach 2019-2024”. zarządzenie-ogłoszenie Zarządzenie – wyniki konkursu

Zaproszenie na wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności

Działania na rzecz poprawy samodzielności osób niepełnosprawnych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzających do poprawy ich samodzielności – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach.“ ogłoszenie o konkursie Zarządzenie-wyniki

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych”. Oferty można składać do 31 maja 2019 r. do godz. 14.00. Przypominamy, że od 1 marca 2019 r. zmienił się obowiązujący wzór formularza oferty, który został określony w załączniku nr 1

Aktualne konkursy ofert dla NGO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursach. Obecnie są nabory dotyczące: – przeciwdziałania narkomanii, – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, – zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem, – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, – przeciwdziałanie przemocy i inne. Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Placówki wsparcia dziennego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zarządzenie placówka

Otwarty konkurs ofert - polityka senioralna

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. można składać oferty konkursowe na dofinansowanie następujących zadań: 1) „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” (wysokość środków publicznych: 1 600 000 zł) 2) „Partycypacja