Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w latach 2019-2024”. zarządzenie-ogłoszenie Zarządzenie – wyniki konkursu

Zaproszenie na wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych

Na podstawie uchwały nr X-99/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Burmistrz Wołomina zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Wołomin, do wzięcia udziału w zebraniu organizowanym w dniu 19 sierpnia 2019 r. o godz. 17:00 (Urząd Miejski w Wołominie, sala 106) celem wyboru swych przedstawicieli do Gminnej Rady Działalności

Działania na rzecz poprawy samodzielności osób niepełnosprawnych

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych zmierzających do poprawy ich samodzielności – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach.“ ogłoszenie o konkursie Zarządzenie-wyniki

Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Burmistrz Wołomina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, pod tytułem „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć szkolnych”. Oferty można składać do 31 maja 2019 r. do godz. 14.00. Przypominamy, że od 1 marca 2019 r. zmienił się obowiązujący wzór formularza oferty, który został określony w załączniku nr 1

Aktualne konkursy ofert dla NGO

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursach. Obecnie są nabory dotyczące: – przeciwdziałania narkomanii, – profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, – przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, – zaburzenia życia rodzinnego w związku z alkoholem, – wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, – przeciwdziałanie przemocy i inne. Szczegółowe informacje na temat aktualnych konkursów dostępne są na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Placówki wsparcia dziennego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod tytułem: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem zarządzenie placówka

Otwarty konkurs ofert - polityka senioralna

Rusza otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Od 26 lutego 2019 r. do 19 marca 2019 r. można składać oferty konkursowe na dofinansowanie następujących zadań: 1) „Działania na rzecz osób starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną” (wysokość środków publicznych: 1 600 000 zł) 2) „Partycypacja

Ruszył PROO - Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Ruszył PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozarządowym pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na realizację działań misyjnych (statutowych) oraz wzmocnienie instytucjonalne, bez konieczności wniesienia wkładu własnego. Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a zadania mogą być realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31

Konkurs „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019”

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłasza kolejną edycję Konkursu „Mazowiecka Marka Ekonomii Społecznej’ 2019” i rozpoczyna przyjmowanie oficjalnych aplikacji konkursowych, które potrwa do 31 marca 2019 roku. Do konkursu można zgłaszać wyróżniające się w lokalnym środowisku podmioty ekonomii społecznej oraz osoby i instytucje z otoczenia ekonomii społecznej wspierające oraz zaangażowane w rozwój i propagowanie ekonomii społecznej na Mazowszu. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów ekonomii społecznej, czyli fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych,