Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Opieka nad zwierzętami bezdomnymi

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. „Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt z terenu Gminy Wołomin poprzez zapewnienie miejsca w schronisku zwierzętom bezdomnym”. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Na realizację tego zadania w 2022 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 180 000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). Termin składania

napis na tle 4 dłoni grantodawcy czekają na Wasze wnioski

Przedstawiamy dwa interesujące projekty do zagospodarowania: Mazowsze Lokalnie oraz Rozgrzewamy Polskie Serca. Mimo gorącego lata i czasu urlopowego może warto pochylić się i aplikować o fundusze z dwóch interesujących programów ? Poniżej prezentujemy dwie oferty do ew. realizacji przez organizacje pozarządowe, ale także przez niesformalizowane grupy społeczne. Czasu na złożenie wniosków jest mało, ale na pewno warto powalczyć! Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami: Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia

Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego w piłce siatkowej prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin”. Cele zadania: 1) organizacja i przeprowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej, 2) udział zawodników we współzawodnictwie sportowym w piłce siatkowej na różnych szczeblach rozgrywek. ogłoszenie wyniki konkursu

Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Wspieranie osób i ich rodzin poprzez edukację i poradnictwo” na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie o wynikach konkursu

Fundusz Regionalny - Program Aktywni Obywatele

Zapraszamy wszystkie: stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit, koła gospodyń wiejskich do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Fundusz Regionalny – Program Aktywni Obywatele. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań w czterech obszarach tematycznych: Ochrona praw człowieka, Działanie na rzecz różnorodności

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”. Ogłoszenie Zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Zapewnienie kompleksowej opieki na osobami bezdomnymi

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Realizację zadania planuje się zlecić na okres trzech lat tj. 2021, 2022 i 2023. Ogłoszenie Zarządzenie nr 70/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 24.02.2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Konkurs na szkolenie sportowe

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy Wołomin” Ogłoszenie Zarządzenie Nr 48/2021 Burmistrza Wołomina z dnia 09.02.2021 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod tytułem „Wspieranie szkolenia sportowego prowadzonego przez Kluby Sportowe z terenu Gminy

Otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan ogłasza otwarty konkurs ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania Na realizację tego zadania w 2021 roku gmina Wołomina planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Termin składania ofert do 14 grudnia 2020 r. do godz. 19.00. Dla zainteresowanych więcej w ogłoszeniu poniżej: Zarządzenie nr 276/2020 Burmistrza Wołomina w sprawie