Ogłoszenia o konkursach (NGO)

Edukacja zdrowotna

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pod tytułem: Realizacja programów i szkoleń z zakresu ochrony zdrowia, w tym edukacji zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia. zdrowie Zarządzenie wyniki konkursu

Promocja rodziny i macierzyństwa

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Wspieranie działań promujących rodzinę i macierzyństwo, w tym wzmacnianie więzi międzypokoleniowej”. promocja rodziny Zarządzenie w sprawie unieważnienia konkursu

Dowóz do ŚDS

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, pod tytułem: “Integracja i aktywizacja środowisk osób niepełnosprawnych oraz prowadzenie innowacyjnych działań zapobiegających ich izolacji i marginalizacji – dowóz osób niepełnosprawnych do środowiskowego domu samopomocy w Ząbkach”. dowóz Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert

Prowadzenie placówki wsparcia

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”. placówka Unieważnia się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem: “Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem”, ogłoszony Zarządzeniem nr 355/2018 Burmistrza Wołomina z dnia 30.11.2018r. zarządzenie.u.

Wspieranie rodziny

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka pod tytułem: „Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”wspieranie. Ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert (Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 15.01.2019r.)

Popularyzacja dziedzictwa historycznego

Ogłasza się otwarty konkurs ofert, na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”. kultura Unieważnia się konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pod tytułem: „Prowadzenie działań wspierających edukację kulturalną oraz popularyzację dziedzictwa historycznego Wołomina”, ogłoszony Zarządzeniem nr 350/2018 Burmistrza Wołomina

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego "Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe".

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pod tytułem “Zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe”. Zobacz: ZARZĄDZENIE NR 284/2018 BURMISTRZA WOŁOMINa Zarządzenie wyniki konkursu pdf