Dokumenty Strategiczne

Dokumenty strategiczne Gminy Wołomin w formie aktywnych linków w formacie PDF – kliknij na plik, aby rozpocząć pobieranie:
Strategia zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin do 2025 roku
Gminna strategia Rozwiązywania problemów Społecznych na lata 2017-2025
Wołomińska Strategia Polityki Senioralnej na lata 2017-2025
Strategia rozwoju edukacji w Gminie Wołomin na lata 2018-2025
Gminny Program Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030
• Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Wołomin
Program przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2025
Program Ochrony Środowiska dla gminy Wołomin na lata 2019-2020 w perspektywie lat 2018-2024
Program współpracy gminy Wołomin z organizacjami pozarządowymi na rok 2023
Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023
Zmiana gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2023

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wołomin na lata 2023-2027
Program ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Wołomin na lata 2018-2024
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wołomin na lata 2016-2032
Program wspierania rodziny gminy Wołomin na lata 2023-2025
Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Wołomin na lata 2023-2038
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wołomin
Plan adaptacji do zmian klimatu  dla gminy Wołomin do roku 2050 z perspektywą do roku 2100