Grantodawcy czekają na Wasze wnioski!

napis na tle 4 dłoni grantodawcy czekają na Wasze wnioski

Przedstawiamy dwa interesujące projekty do zagospodarowania: Mazowsze Lokalnie oraz Rozgrzewamy Polskie Serca.

Mimo gorącego lata i czasu urlopowego może warto pochylić się i aplikować o fundusze z dwóch interesujących programów ? Poniżej prezentujemy dwie oferty do ew. realizacji przez organizacje pozarządowe, ale także przez niesformalizowane grupy społeczne. Czasu na złożenie wniosków jest mało, ale na pewno warto powalczyć!

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi propozycjami:

Mazowsze Lokalnie jest programem wsparcia dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i samopomocowych działających na terenie województwa mazowieckiego. Powstał z inicjatywy trzech organizacji pozarządowych: Fundacji Fundusz Współpracy, Stowarzyszenia Europa i My oraz Stowarzyszenia Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS. Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, szczególnie w małych społecznościach lokalnych, ale też małych wspólnot w dużych miastach, które mają ograniczony dostęp do zasobów materialnych, wiedzy czy innowacji. Program realizowany w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Program wzorowany na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, Działaj Lokalnie, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego.

Obszary:
1) zwiększenie roli inicjatyw oddolnych;
2) animacja działań samopomocowych,
3) wspierania młodych organizacji pozarządowych.

Wnioski konkursowe należy składać w terminie od 9 lipca do 2 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00 za pomocą generatora online. Wniosek ma formę fiszki projektowej. Fiszka pozwala na opisanie działań w sposób krótki i konkretny, nie wymagamy dodatkowych załączników oraz harmonogramu. Nawet niedoświadczone grupy i organizacje mogą z sukcesem aplikować o pieniądze na swoje działania.

O PROGRAMIE (bezpośredni link do strony)
Uwaga-startujemy  (bezpośredni link do strony)

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest natomiast wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie.

Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę. Pula grantów w programie wynosi 1 000 000 zł.
W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych, zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.

Program skierowany jest do:
– organizacji pozarządowych,
– jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych,
– szkół publicznych i przedszkoli publicznych oraz związków wyznaniowych i ich organizacji.
Zgłaszane projekty muszą oddziaływać na lokalną społeczność oraz być związane z pielęgnowaniem kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej.

Warunkiem wzięcia udziału w programie jest dokonanie rejestracji oraz prawidłowe wypełnienie i przesłanie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie w terminie do 31 lipca 2021 r.

Projekty zgłaszać można w 3 kategoriach dofinansowania, w zależności od tego, jaka kwota jest potrzebna na ich realizację:
od 5 do 10 tys. złotych
od 10 do 20 tys. złotych
od 20 do 40 tys. złotych

Jury będzie wybierać spośród projektów, zwracając uwagę na następujące kryteria:
a) potrzeba realizacji Projektu dla określonej społeczności lokalnej;
b) jakość koncepcji (formy realizacji, harmonogram, kosztorys, zarządzanie Projektem);
c) zaangażowanie lokalnej społeczności;
d) atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców.

Od czasu otrzymania grantu, wnioskodawca będzie mieć 12 miesięcy na realizację swojego projektu.

Szczegółowe informacje w sprawie tego programu dostępne są na stronie rozgrzewamy polskie serca (bezpośredni link do strony).