Informacje na temat dodatku elektrycznego

Informacje na temat dodatku elektrycznego

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie można znaleźć informacje dotyczące dodatku elektrycznego oraz wniosek dla osób uprawnionych (bezpośredni link do artykułu, w którym znajduje się wniosek).

Dla kogo dodatek elektryczny?
Dodatek elektryczny przysługuje, jeśli główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

We wniosku składa się oświadczenie m.in., że gospodarstwo nie korzysta z dodatku węglowego, ani innych dodatków przewidzianych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.

Terminy składania wniosków – od 1 grudnia 2022 r. do 01 lutego 2023 r. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek można złożyć w formie papierowej, kierując się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (w godzinach pracy OPS), wysyłając pocztą na adres Ośrodka lub za pomocą poczty elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego).

Wysokość dodatku
Dodatek elektryczny wynosi jednorazowo:
• 1000 zł
• 1500 zł (w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh). Do uzyskania dodatku elektrycznego w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh.

Informacja o przyznaniu świadczenia
Informację o przyznaniu dodatku elektrycznego wnioskodawca otrzyma na adres e-mail wskazany we wniosku. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji.

Wypłata – dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do 31 marca 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego jest dostępny na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie (bezpośredni link do artykułu, w którym znajduje się wniosek). Szczegółowych informacji udzielają pracownicy OPS.