Kandydaci na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie

osoby niepełnosprawne

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie

Z uwagi na upływającą z dniem 8 czerwca 2021 r. kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie, powołanej Zarządzeniem Nr 120.125.2017 Starosty Wołomińskiego z dnia 08.06.2017 r., zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 560), w związku z art. 44 b i 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), informuję organizacje pozarządowe i fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu wołomińskiego o możliwości zgłoszenia po jednym kandydacie do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

  1. W zgłoszeniu należy podać: nazwę organizacji, fundacji lub jednostki samorządu terytorialnego dokonującej zgłoszenie, imię nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer telefonu kandydata na członka Rady. Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele zgłaszającego.
  2. Kandydat składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych – zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).
  3. Zgłoszenia kandydatów (na formularzu dostępnym wraz z ogłoszeniem na stronie powiatu wołomińskiego www.powiat-wolominski.pl) należy przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin w lub złożyć w Kancelarii Starostwa do 24 czerwca 2021 r. do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wołominie).
  4. Powołanie przez Starostę Wołomińskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
  5. Rada jest organem opiniodawczo-doradczym. Do zakresu jej działania należy: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realizacji programów, opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu Wołomińskiego pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Wołominie