Komunikat w sprawie nieprawdziwych informacji dotyczących Zagościńca

komunikat

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje mówiące o możliwości utworzenia w Zagościńcu składowiska/spalarni niebezpiecznych odpadów w związku z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin. Studium jest wewnętrznym dokumentem planistycznym wyznaczającym ogólne kierunki rozwoju przestrzennego na terenie który obejmuje. Docelowe przeznaczenie terenu jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wiążącym jako akt prawa miejscowego i zawiera szczegółowe zapisy oraz wyłączenia dotyczące przeznaczenia poszczególnych terenów. W projekcie planu dla Zagościńca, który jest w trakcie uzyskiwania uzgodnień i opinii zamieszczono zapis: zakaz składowania wszelkich odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Wyłączono jedynie wstępne magazynowanie odpadów wytworzonych przez wytwórcę, tj. mieszkańców (czyli zwykłe śmietniki). Ponadto w projekcie ww. planu zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko z wyjątkiem uzbrojenia terenu.

Studium oraz plany tworzone są aby zapewnić harmonijny rozwój gminy, ale również bezpieczeństwo mieszkańców. Przypominamy, że na terenach rolnych nieobjętych planem można uzyskać decyzje o warunkach zabudowy na różnego rodzaju obiekty, również uciążliwe, dlatego uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jest tak istotne.

Do ww. projektu zmiany studium uwagi można składać do dn. 30 października 2023 r. (włącznie). Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stronie: https://wolomin.org/wylozenie-do-publicznego-wgladu-projektu-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-gminy-wolomin/ (aktywny link) oraz w Wydziale Urbanistyki.

Apelujemy, żeby nie powielać niesprawdzonych informacji, a wszelkie wątpliwości rozwiewać u źródła, czyli w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wołominie (II piętro, pokoje 212, 213, nr tel. 22 763 30 77  i 22 763 30 45).