miejscowy plan

komunikat

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje mówiące o możliwości utworzenia w Zagościńcu składowiska/spalarni niebezpiecznych odpadów w związku z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin. Studium jest wewnętrznym dokumentem planistycznym wyznaczającym ogólne kierunki rozwoju przestrzennego na terenie który obejmuje. Docelowe przeznaczenie terenu jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wiążącym jako akt prawa miejscowego i zawiera szczegółowe zapisy oraz wyłączenia