miejscowy plan

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów mpzp

Burmistrz Wołomina zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: • Nowe Grabie – północ, • Nowe Grabie – południe. Ww. projekty będą dostępne do wglądu w dniach od 24 listopada 2023 r. do 22 grudnia 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, pokój 212 (II piętro) w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin

komunikat

W przestrzeni publicznej pojawiły się nieprawdziwe informacje mówiące o możliwości utworzenia w Zagościńcu składowiska/spalarni niebezpiecznych odpadów w związku z projektem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin. Studium jest wewnętrznym dokumentem planistycznym wyznaczającym ogólne kierunki rozwoju przestrzennego na terenie który obejmuje. Docelowe przeznaczenie terenu jest określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem wiążącym jako akt prawa miejscowego i zawiera szczegółowe zapisy oraz wyłączenia