Nie daj się nałogom – bądź sobą

Nie daj się nałogom – bądź sobą

W dniu 24 listopada 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Faustyny w Helenowie, z siedzibą przy ul. Boryny 8, 05-200 Helenów, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Nie daj się nałogom – bądź sobą”.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
Uwagi do oferty można przesyłać od 27 listopada 2023 r. do 4 grudnia 2023 r. do godz. 18:00, wyłącznie na adres e-mail: wps@wolomin.org.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail.

Uproszczona oferta

Zarządzenie ws udzielenia dotacji