OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

plany_miejscowe

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie następujących uchwał:

Uchwała Nr XXVI-178/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy. ul. Nowa Wieś w Wołominie,

Uchwała Nr XXVI-179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy skrzyżowaniu ulicy 1 – ego Maja i ulicy Reja w Wołominie,

Uchwała Nr XXVI-180/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Lipińskiej i ulicy Oleńki w Wołominie,

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:

w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;

w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 1 marca 2021 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w granicach wg załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz do dnia 1 marca 2021 r. (włącznie).

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Pełna treść obwieszczenia dostępna poniżej:
obwieszczenie 

Kategoria: