Ogłoszenie wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 169/2024
Burmistrza Wołomina

z dnia 28.06.2024 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz uchwały Nr XXV-188/2004 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie zbycia lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych położonych w Wołominie stanowiących własność Gminy Wołomin ze zm., zarządzam co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz ich najemców, lokale mieszkalne wraz z udziałem w gruncie pod budynkiem wyszczególnione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4 na okres 21 dni, zamieszczeniu na stronie internetowej tut. Urzędu, a informacja o jego zamieszczeniu zostanie ogłoszona w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Elżbieta Radwan 

Burmistrz Wołomina

 

Do pobrania:

ZARZĄDZENIE NR 169/2024 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 28.06.2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców