Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych od 1 do 31 marca

rekrutacja

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 na terenie Gminy Wołomin

Zgłoszenia oraz wnioski o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wołomin należy składać za pośrednictwem systemu VULCAN na stronie https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin

Wnioski o przyjęcie do IV klasy oddziału sportowego należy składać tylko w wersji papierowej (wnioski do pobrania w szkole oraz na stronie http://sp5.wolomin.org/.

Publiczne szkoły podstawowe na terenie Gminy Wołomin:

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II;

 2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. I. Łukasiewicza;

 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. J. Piłsudskiego;

 4. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marynarki Wojennej RP;

 5. Sportowa Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków;

 6. Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Królowej Jadwigi;

 7. Szkoła Podstawowa im. gen. J.H. Dąbrowskiego w Czarnej;

 8. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Starym Grabiu;

 9. Szkoła Podstawowa im. Ks. I. Skorupki w Ossowie;

 10. Szkoła Podstawowa im. I.J. Paderewskiego w Zagościńcu;

 11. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Duczkach;

 12. Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie.

Informacje ogólne

Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

 • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Zasady przyjęć

Do danej szkoły podstawowej przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia. Dzieci spoza obwodu szkoły, zamieszkałe na terenie Gminy Wołomin, mogą być przyjęte do klasy pierwszej na wolne miejsce na podstawie wniosku.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowani są na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Obwody szkół podstawowych.

Kandydaci spoza obwodu

Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej spoza obwodu danej szkoły, zamieszkałego na terenie Gminy Wołomin, odbywa się na podstawie jednolitych kryteriów zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII-2/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołomin i określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, tj:

 1. Rodzeństwo kandydata uczęszcza do wybranej szkoły podstawowej – 4 pkt.;

 2. Kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły podstawowej – 3 pkt. (oświadczenie rodzica).

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych pozaobwodowych przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów.

We WNIOSKU można wybrać maksymalnie trzy szkoły z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.

W sytuacji nieprzyjęcia kandydata zamieszkałego w Gminie Wołomin do żadnej z wybranych szkół system przypisuje go automatycznie do szkoły obwodowej (zgodnie z podanym miejscem zamieszkania).

Rekrutacja kandydata do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2023/2024 prowadzona będzie (poza systemem VULCAN) z uwzględnieniem warunków i kryteriów zawartych w art. 137 ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Warunki:

 1. Bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 2. Pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału sportowego.

 3. Pozytywny wynik prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale sportowym.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Składanie zgłoszeń i wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe – od 1 marca 2023 r. od godz. 10.00 – 31 marca 2023 r. do godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 5 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

Potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia – od dnia 5 kwietnia 2023 r. od godz. 12.00 do dnia 14 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 18 kwietnia 2023 r. do godz. 12.00

Pod warunkiem posiadania wolnych miejsc w dniach od 15 maja 2023 r. do 29 maja 2022 r. zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLAS IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Składanie wniosków o przyjęcie do klasy IV oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od 1 marca 2023 r. od godz. 7.30 – 31 marca 2023 r. do godz. 15.30.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3) ustawy Prawo oświatowe:

I termin – dnia 19 kwietnia 2023 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,

dnia 20 kwietnia 2023 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy;

II termin – dnia 24 maja 2023 r. godz. 18.00 – siatkówka chłopcy,

dnia 25 maja 2023 r. godz. 18.00 – koszykówka dziewczynki oraz piłka nożna chłopcy.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik: prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – do 29 maja 2023 r. godz. 14.00.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 6 czerwca 2023 r. do godz. 14.00

Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia – od dnia 7 czerwca 2023 r. do dnia 23 czerwca 2023 r. do godz. 16.00

Do dnia 27 czerwca 2023 r. należy dostarczyć orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do dnia 28 czerwca 2023 r.

W dniach od 17 sierpnia 2023 r. do 30 sierpnia 2023 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:

 1. posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

 2. posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

 3. uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej oddziale sportowym.

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice/ opiekunowie prawni kandydata mogą wystąpić do szkolnej komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodziców/prawnych opiekunów sporządza uzasadnienie.

W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej.

Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia szkolnej komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od otrzymania odwołania.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.