Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2022

Sterylizacja, kastracja i elektroniczne znakowanie psów i kotów domowych w 2022

Urząd Miejski w Wołominie dofinansowuje w 2022 roku przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji oraz elektronicznego znakowania psów i kotów, których właściciele mieszkają na terenie gminy Wołomin.


Urząd Miejski w Wołominie finansuje w 100% elektroniczne znakowanie zwierząt, których właściciele zamieszkują gminę Wołomin, na poniższych zasadach:
a) właściciel obowiązany jest wypełnić Załącznik nr 4 do Programu pn. „Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku”, a następnie udać się do dowolnego zakładu leczniczego dla zwierząt w celu przeprowadzenia zabiegu. Warunkiem uzyskania refundacji za wykonanie elektronicznego znakowania psów jest posiadanie przez właściciela dowodu aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie. Pamiętaj, aby lekarz weterynarii wypełnił na wniosku oświadczenie o dokonanym zabiegu!
b) po przeprowadzonym zabiegu właściciel składa w Urzędzie Miejskim w Wołominie wypełniony Załącznik nr 4 do Programu wraz z fakturą/rachunkiem wystawionym przez zakład leczniczy dla zwierząt potwierdzającym wykonanie zabiegu i zawierającym dane właściciela;
c) na podstawie wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2b, po sprawdzeniu danych w nim zawartych kwota dofinansowania zostanie zwrócona Wnioskodawcy na numer konta wskazany we wniosku lub osobiście w kasie urzędu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionego ww. dokumentu;
d) refundacja będzie przyznawana z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.


Właściciele psów i kotów domowych z terenu gminy Wołomin mogą również ubierać się o dofinansowanie kosztów zabiegu sterylizacji oraz kastracji swoich pupili. Warunkiem uzyskania dofinansowania na zabieg sterylizacji/kastracji jest obowiązkowe oznakowanie zwierzęcia. Jeżeli zwierzę nie zostało oznakowane lub posiada nieczytelne oznakowanie lub oznakowanie nie jest zarejestrowane w Bazie Danych Safe-Animal zabieg należy wykonać w pierwszej kolejności – podlega on refundacji do kwoty 100 zł.

Dofinansowanie za zabiegi kastracji/sterylizacji udokumentowane fakturą lub rachunkiem wystawionym przez lekarza weterynarii wynosi maksymalnie:
• 250,00 zł za kastrację kota;
• 260,00 zł za sterylizację kotki;
• 300,00 zł za kastrację psa;
• 460,00 zł za sterylizację suki;

Właściciel w celu przeprowadzenia zabiegu może udać się do dowolnego zakładu leczniczego dla zwierząt zlokalizowanego na terenie gminy Wołomin. Warunkiem uzyskania refundacji za wykonanie ww. zabiegu jest posiadanie przez właściciela dowodu aktualnego szczepienia zwierzęcia przeciwko wściekliźnie.

Wypłata dofinansowania nastąpi na numer konta wskazany we wniosku lub osobiście w kasie urzędu w ciągu 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wypełnionych dokumentów:
a) wniosku o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji i refundacji elektronicznego znakowania psów i kotów w 2022 r. (Załącznik nr 4 do Programu) z załączoną kserokopią książeczki zwierzęcia potwierdzającą oznakowanie i szczepienie przeciwko wściekliźnie zwierzęcia. Pamiętaj, aby lekarz weterynarii wypełnił na wniosku oświadczenie o dokonanym zabiegu!
b) faktury/rachunku wystawionego przez zakład leczniczy dla zwierząt zawierającym dane właściciela zwierzęcia, informacje o zwierzęciu i wykonanym zabiegu sterylizacji lub kastracji oraz numer wszczepionego i wprowadzonego do bazy czipa.

Właściciel kilku zwierząt domowych (psów/kotów) może skorzystać z dofinansowania na ww. zabiegi w liczbie maksymalnie 2 rocznie na gospodarstwo domowe. Dofinansowanie będzie przyznawane z uwzględnieniem kolejności wpływu wniosków do Urzędu Miejskiego w Wołominie do wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Opiekunowie kotów wolno żyjących mogą ubiegać się o dofinansowanie zabiegu na oddzielnych zasadach (dowiedź się więcej – link do artykułu na ten temat).


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wołominie – Wydział Ochrony Środowiska, piętro III, p. 303, 323 oraz pod numerem tel. (22) 763 30 20, (22) 763 30 00 wew. 251.


Dokumenty – kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobranie:
UCHWAŁA NR L-83/2022 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI-45/2022 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wołomin w 2022 r.

Załącznik numer 4 do programu – Wniosek o wypłatę dofinansowania zabiegu sterylizacji/kastracji* i refundacji elektronicznego* znakowania zwierząt w 2022 roku – wersja nieedytowalna (.PDF)