gmina Wołomin

pies

 ZARZĄDZENIE NR 65/2024 BURMISTRZA WOŁOMINA z dnia 28.02.2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołomin w 2024 r. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz uchwały nr XLV-175/2017 Rady

Rekrutacja do gminnych szkół podstawowych

Informacje ogólne Do klas I przyjmowane są: • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2017) – objęte obowiązkiem szkolnym, • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2018) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, • dzieci, którym odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego. Zasady

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Na tablicy ogłoszeń oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Wołominie został zamieszczony, na okres 21 dni wykaz nieruchomości Gminy Wołomin przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 62/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 23.02.2024 r. Dokumenty (kliknij na wybrane plik, aby rozpocząć pobieranie): • Zarządzenie nr 62/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 23.02.2024 r. (.PDF)

sesja rady miejskiej

Informujemy, że 29 lutego 2024 roku o godz. 12:30 rozpocznie się LXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem portalu eSesja (link do portalu). Porządek obrad dostępny jest w portalu eSesja (link do porządku obrad).

Grafika informująca o rozpoczęciu rekrutacji do gminnych przedszkoli

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 na terenie Gminy Wołomin Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które aktualnie korzysta z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie od 20 lutego do 27 lutego 2024 roku. Dzieci te mają ustawowo zagwarantowane miejsce i tym samym nie muszą brać udziału w rekrutacji. UWAGA! Niezłożenia deklaracji

wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo! Centrum Profilaktyki i Reedukacji Atelier na zlecenie gminy Wołomin realizuje badanie społeczne na rzecz opracowania Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024-2030. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnego dokumentu dla naszej Gminy, służącego rozwiązywaniu problemów, z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia

sesja rady miejskiej

Informujemy, że 31 stycznia 2024 roku o godz. 12:00 rozpocznie się LXXVII Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem portalu eSesja (link do portalu). Porządek obrad dostępny jest w portalu eSesja (link do porządku obrad).

Dodatek osłonowy w gminie Wołomin

Informujemy, że ponownie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Dla mieszkańców gminy Wołomin zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego w terminie do 30 kwietnia 2024 r. Druki wniosku będzie można otrzymać w siedzibie OPS, wzór wniosku do pobrania będzie również opublikowany na stronie internetowej Ośrodka. Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego będzie można składać osobiście

Ogłoszenie z herbem gminy Wołomin - ilustracja Zielono czerwona

Zarządzenie Nr 9/2024 Burmistrza Wołomina z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami

sesja rady miejskiej

Informujemy, że 15 stycznia 2024 roku o godz. 11:00 rozpocznie się LXXVI Sesja Rady Miejskiej w Wołominie. Obrady będzie można śledzić na żywo za pośrednictwem portalu eSesja (link do portalu). Porządek obrad dostępny jest w portalu eSesja (link do porządku obrad).