Trwają prace nad nowymi miejscowymi planami zagospodarowania i zmianą studium

wykaz ulic

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie:
Uchwały Nr XXXIX – 141/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XXXIX – 138/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Białe Błota w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XXXIX – 139/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji ,,Huragan” w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XXXIX – 140/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Grabie – północ (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 158/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – północ (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 159/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowe Grabie – południe (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 160/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu projektowanej ul. Wschodniej we wsi Nowe Lipiny (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 161/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Zielonej w Wołominie (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 162/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część C (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 163/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część D (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 164/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część E (link do Biuletynu Informacji Publicznej),
Uchwały Nr XL – 165/2021 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Wołominek w Wołominie – część F (link do Biuletynu Informacji Publicznej).

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ww. wnioski należy składać do Burmistrza Wołomina. Mogą one być wnoszone:
• w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
• w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl.

Termin składania wniosków upływa dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie).
Wnioskodawca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. Wniosek powinien zawierać przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy.
Ponadto, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – w granicach wg załączników graficznych do ww. uchwał – w ramach której sporządzana jest Prognoza oddziaływania na środowisko ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski i uwagi w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. zmiany studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do dnia 30 listopada 2021 r. (włącznie). Zgodnie z art. 40 ww. ustawy, uwagi i wnioski mogą być wnoszone (1) w formie pisemnej, w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, lub przesłane na ww. adres, (2) ustnie do protokołu, oraz (3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: um@wolomin.org.pl. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej), adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer ewidencyjny działki i obręb), której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Wołomina.

Na portalu e-mapa (link) można na bieżąco śledzić prace nad miejscowymi planami zagospodarowania gminy Wołomin.

Klauzula informacyjna RODO:
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust.1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Danych Osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, e-mail: iod@wolomin.org.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w procedurze sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studiu gminy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia – ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę świadczenia usług serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, podmioty z którymi Administrator zawarł umowę na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane wieczyście, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania;
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie jej /jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia uwagi do projektu planu lub projektu zmiany studium. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia uwagi;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych osobowych opierającym się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Pobierz obwieszczenie (kliknij na plik, żeby rozpocząć jego pobieranie):
Obwieszczenie (.PDF)