plan zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium i projektu mpzp rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec

Burmistrz Wołomina ogłasza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec, • zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin (m. in. rejonu ul. Asfaltowej we wsi Zagościniec),   Ww. projekty dostępne będą do wglądu w dniach od 01 lutego 2024 r. do 22 lutego 2024 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Wydziału

Projekty planów miejscowych w opracowaniu

Trwają wyłożenia do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozami oddziaływania na środowisko: • terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP II (w części) – link do wpisu na ten temat; • Osiedla Wołominek w Wołominie – część H – link do wpisu na ten temat; • rejonu ul. Zielonej w Wołominie – link do wpisu na ten temat; • terenu

Zdjęcie przedstawiające drzewo rosnące w lesie

Pierwotny obszar planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmował teren o powierzchni ok. 184,1 ha. Pracownicy Urzędu Miejskiego zawnioskowali o zwiększenie go ze względu na znajdujące się w okolicy pomniki przyrody. Nowy plan zagwarantuje im ochronę podczas budowy drogi planowanej w tym miejscu. Do obszaru przyłączono teren nieobjęty do tej pory uchwałą, ograniczony od wschodu ul. Poligonową, od północy rzeką Czarna Struga a od południa granicą gminy Wołomin. W wyniku zmiany

Grafika pokazująca teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną

W 2017 roku uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego między ulicami: Legionów, Wileńską, 6-go Września i Żelazną. Gwarantuje to, że w miejscu po pawilonie handlowym (oznaczonym na grafice jako 3U) powstanie obiekt, który będzie zaspokajał różnorodne potrzeby mieszkańców. Jako najbardziej pożądane wskazano obiekty oferujące usługi z zakresu kultury i sztuki (m.in. sale widowiskowe, koncertowe, teatralne) oraz wystawiennictwa (m.in. galeria, muzeum), stanowiące minimum 50% powierzchni użytkowej kondygnacji nadziemnych wszystkich obiektów

wykaz ulic

Na podstawie art. 11 pkt 1 oraz art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiamy o podjęciu przez Radę Miejską w Wołominie: • Uchwały Nr XXXIX – 141/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr XXIV-141/2020 z dnia 22 października 2020 r.

komunikat

Informujemy, że zostały wyłożone do publicznego wglądu: • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami Zieloną, Legionów i Sokolą oraz granicami obowiązujących planów miejscowych – część B wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link), • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowościach: Czarna, Helenów i Wołomin w Gminie Wołomin – ETAP I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (link), oraz o ponownym wyłożeniu: • projektu zmiany