Urodziło się dziecko? Ktoś się wyprowadził lub wprowadził? Skoryguj deklarację za odbiór odpadów

Grafika z deklaracją za odpady - pamiętaj o zmianach w deklaracji za odpady

Wszystkie osoby mieszkające w domu muszą być wykazane w deklaracji za odbiór odpadów. Urodziło się dziecko, ktoś się wyprowadził bądź wprowadził – zgłoś zmianę liczby mieszkańców.
Szczególnie istotne jest zgłoszenie do systemu śmieciowego urodzonych dzieci. Rodzice noworodków, którym z dnia na dzień przybywa obowiązków często zapominają o tej formalności, dlatego przypominamy:

* Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca bądź w terminie do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym nastąpiła zmiana mająca wpływ na wysokość opłaty (6m ust. 1 i ust 2 ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach).

Zachęcamy Państwa do skorygowania deklaracji za odbiór odpadów. Dokonanie zmian nic nie kosztuje. Podanie nieprawdziwych informacji w deklaracji to ryzyko odpowiedzialności karnej.

Więcej informacji udziela Wydział Opłat i Podatków Lokalnych, tel. 22 763 30 48, pok. 118.