Wybieram marzenia, nie uzależnienia

Wybieram marzenia, nie uzależnienia

W dniu 17 października 2023 r. Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, z siedzibą przy ul. Kościelnej 54, 05-200 Wołomin, złożyła ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, pod tytułem „Wybieram marzenia, nie uzależnienia”.
Zgodnie z art. 19a ust. 3 ww. ustawy ofertę zamieszcza się na okres 7 dni: w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie oraz na stronie internetowej Gminy Wołomin. Na podstawie art. 19a ust. 4 ww. ustawy każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi do oferty można przesyłać od 19 października 2023 r. do 26 października 2023 r., wyłącznie na adres e-mail: wps@wolomin.org.pl. Rozpatrywane będą wyłącznie uwagi, które wpłyną we wskazanym powyżej terminie i na wskazany adres e-mail.

Uproszczona oferta

Zarządzenie