Wyłożenie projektu zmiany Studium – od 11.12 do 15.01

zaznaczanie na planach

Burmistrz Wołomina Elżbieta Radwan informuje o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ww. projekt będzie dostępny w dniach od 11 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, w godzinach pracy Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wołomin oraz na stronie internetowej www.wolomin.org.
Mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie interesantów oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Wołominie, osoby chcące zapoznać się z projektem w siedzibie urzędu proszone są o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie planowanej wizyty pod nr telefonu (0-22) 763-30-45 (lub 51, lub 77). Interesanci wchodzący do Urzędu zobowiązani są do zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą albo odzieżą (szalik, chustka itp.) oraz do dezynfekcji rąk.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wołomin odbędzie się w dniu 11 stycznia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 17.00. Z powodu stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 dyskusja publiczna odbędzie się w formie online na platformie Microsoft Teams.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w dyskusji online proszone są, do 60 min. przed jej terminem, o wysłanie wiadomości e-mail, na adres: urbanistyka@wolomin.org.pl o następujących danych:
1) temat wiadomości: „Udział w dyskusji publicznej dotyczącej projektu zmiany Studium”;
2) treść wiadomości: „Zgłaszam chęć udziału w dyskusji publicznej”;
3) podając: imię i nazwisko albo nazwę jednostki organizacyjnej (celem sporządzenia protokołu).
W zwrotnej wiadomości e-mail, osoby te otrzymają link do dyskusji prowadzonej za pomocą środków porozumiewania na odległość (online) w aplikacji Microsoft Teams wraz z instrukcją.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 oraz z art. 8c i 8d ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwagi do projektu zmiany studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wyłożonym do publicznego wglądu.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać do Burmistrza Wołomina. Uwagi mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej: przesłane pocztą lub doręczone osobiście na adres Wydział Urbanistyki UM w Wołominie, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin;
  • w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres um@wolomin.org.pl;
  • podczas dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz w formie zapisu tekstowego.

Termin składania uwag upływa dnia 8 lutego 2021 r.

Obwieszczenie Burmistrza Wołomina – Ponowne wyłożenie projektu zmiany Studium